เลือกหน้า

วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

โรงเรียนชื่อ-สกุลคะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนายอานนท์ เย็นใจ43ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนางสาวกฤตกนก คลังน้ำคู้34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนายองอาจ ทองสวย33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวสุภาภรณ์ ทาวิโชติ32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรีนางสาวชุติมา รอดสำแดง26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวสุภาวดี จันทร์ทองเทศ23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาววารี สุขเกิด22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีนายกฤษฎิ์ แจ้งกระจ่าง22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาววิมลรัตน์ โฉมไสว22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวพิรญาณ์ ประเสริฐสุข20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวสมนภา สิงห์ประเสริฐ16-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวนิตยา พูแค13-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีนายภานุ แซ่หว้า12-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวนิภารัตน์ พลีวรรณ์9-