เลือกหน้า

วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

โรงเรียนชื่อ-สกุลคะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวศศิวิมล สถิตบรรจง36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนางสาวมาลินี ทับเที่ยง34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนางสาวสุภาพร อดทน32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวกนกวรรณ อาจวาที31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวสุชาดา แตงไทย30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวเปรมจิต จันทรา22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนายไพโรจน์ เปรมสวัสดิ์12-