เลือกหน้า

วิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

โรงเรียนชื่อ-สกุลคะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนายชาญชล เจริญสุข46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนายวรากร เดชนันทรัตน์44ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนายวัชรพงษ์ ยิ่งยง37-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีนายสมศักดิ์ แซ่เถา36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวพัทธนันท์ ต่ายจันทร์34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวพิรญาณ์ ประเสริฐสุข34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรีนางสาวเยาวพา อุ่นแก้ว30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนายธนะกิจ หัสดี29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ ลพบุรีนายมฤคิน รักษาภัย29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาววิมลรัตน์ โฉมไสว27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวสุนิศา ทรัพย์ประสงค์26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีนายวีระศักดิ์ แซ่ลี25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาววารี สุขเกิด22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาววิมลรัตน์ โฉมไสว20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวลลิตา หมวกอิ่ม0-