เลือกหน้า

วิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

โรงเรียนชื่อ-สกุลคะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวกมลชนก โภคมูลผล34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาววราภรณ์ ทำทา30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวจรัสศรี โมกสีลา25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวนีราภา อนันต์สลุง23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวลักษณา พงษ์โมลา19-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวสุพัตรตรี พุ่มลำเจียก14-
วิทยาลัยเทคโลโยลีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาววิภารัตน์ ล่ำสัน11-