เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ พิมพ์ดีด ด้วยคอมพิวเตอร์ ในเครือตั้งตรงจิตร 2559

การแข่งขันทักษะ “พิมพ์ดีด” ด้วยคอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ

ณ ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

29 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

 

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูผลในแต่ละระดับการแข่งขัน (อย่างไม่เป็นทางการ)

พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

 

วิทยาลัยชื่อสกุล#1#2คะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายโชคดี แซ่แต้706870ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายณภัทร จริตกูล555757ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายเทวินทร์ วิชาผา573957ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการนางสาวนิศารัตน์ วิกสิตพงศา385050เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายชุตินันท์ ดวงจอมดี424949เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายประวิตร กาญจนวรฤทัย374848เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนางสาวอุไรวรรณ จิตรแน่น354545เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนางสาวกิ๊บ สิมนาม433943ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายโชติทวี โปงแสนทอง354141ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนางสาวณัฐนิชา เหล่าไพบูลย์393939ทองแดง
วิทยาลัยชื่อสกุล#1#2คะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายนพดล คุทางคะ798282ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายเหมราช วุฑฒวิภาต667070ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายวีระพล ศักดิ์สิริรัตนะ616868ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายฐาปนา วรรณอาภา616161ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายธนภัทร ชาดา595559ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายนิวัฒน์ โสมทรัพย์495656ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายฐาปกรณ์ จินศิริวานิชย์564856ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายวัชชิร โพธิ์ทอง454747เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายปิยังกูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา364545เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนางสาววรรณา ช้างเจริญ444244ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนางสาวธณัฏฐภร ทองสุข422442ทองแดง
วิทยาลัยชื่อสกุล#1#2คะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายกษิดิศ ศิริชูทรัพย์384444เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชย์การนายโกวิท จตุประเสริฐ04343เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายนพดนัย สำเนียง434143เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนายสยมภู ไวปิติ394040เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลศรีย่านนายปฏิภาณ แซ่ลี้333939เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายจิตพงษ์ กาญจนจูฑะ393139เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายวัชริศ ชมกลิ่น383638ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนางสาวสุทธิมาตร สีนวล273838ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายวิชญะ อินทร์แรม343737ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายศราวุฒิ ต่อวาส353535ทองแดง
วิทยาลัยชื่อสกุล#1#2คะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายณัฐภัทร เจิ้ง656365ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายศุภมงคล นวนจันทร์424848เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายกิตติพัฒน์ แสงขาว474848เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนายเบญจรงค์ พรหมพันธ์454545เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนางสาวกชกร เอี่ยมปฐม404242ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายดุลยวัต ทองหล่อ274242ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนางสาวโอ๋ ประทีปช่วง383939ทองแดง

 

<<กลับหน้าหลักการแข่งขันในเครือตั้งตรงจิตร

<<กลับหน้าหลักการแข่งขันทั้งหมด