เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร 2556

ณ ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

26 สิงหาคม พ.ศ.2556

This slideshow requires JavaScript.

 

 

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูผลในแต่ละระดับการแข่งขัน (อย่างไม่เป็นทางการ)

วิชา พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

วิชา พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

ชื่อโรงเรียนรหัสนักเรียนชื่อ-สกุลครั้งที่1ครั้งที่ 2คะนแนน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธรุกิจT02006นายนิวัฒน์ คำภีระ554955
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT02001นายทักษ์ดนัย อุบลธชาติ535454
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT02010นายวรกันต์ ฟองไพบูลย์515454
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT02008นายวีรพัฒน์ สมจารีย์465252
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT02002นายกรวิชญ์ เนื้อเย็น375151
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT02007นายไพศาล มะลิวรรณ394646
เทคโนโลยีวิมลบริหารT02003นายบวรทัต คชวรรณ354545
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านT02011นายภาณุเดช เกตุอามอญ313737
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านT02012นายอนุชา ฉิมน้อย303636
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT02009นายสถาพร จันทร์ศิริ342234
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านT02013นางสาวอนิสรา บุญปลอด242626
วิยาลัยเทคโนโลยิวืมลบริหารธุรกิจT02004นายวราวุธ ศิริพงษ์162323
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT02005นางสาวอรุณรัตน์ แจ่มมณี181418
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านT02015นางสาวจิรานันท์ รื่นสนธิ์01616
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านt02014นางสาวกรณิศ นิจเกษมชัย099
ชื่อโรงเรียนรหัสนักเรียนชื่อ-สกุลครั้งที่1ครั้งที่2คะแนน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT01011นายนพดล คุทางคะ634763
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01008นายวีระพล ศักดิ์สิริรัตนะ556262
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT01013นายเหมราช วุฑฒวิภาต455555
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01001นายนิวัฒน์ โสมทรัพย์515051
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01012นายฐาปกรณ์ จินศิริวานิชย์444848
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านT01019นางสาวภัทราพร สัจจาไชยนนท์374747
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01007นายกฤตภัค วุฒิภัทนนท์264747
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01006นายสุพจน์ วานิชสวัสดิ์284545
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01010นายอภิชาติ รินทร์อาโปร์404242
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านT01016นายมณฑล ธนวลีกุล374141
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านT01018นายวัชชิร โพธิ์ทอง324040
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT01014นางสาวกมลวรรณ เจียงวิเศษสุข353636
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านt01017นายณัฏฐวุฒิ จันทร์ศรีวงค์113333
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01009นายกิจวัฒน์ เสงี่ยมสวัสดิ์302830
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01003นายปิยังกูร เสชนีวงศ์ ณ อยุธยา222929
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01002นายกษิดิศ ศิริทรัพย์262426
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01004นางสาวชลิตา อิ่มเนตร์221722
วิทยาลัยทเคโนโลยีวิมล ศรีย่านt01020นางสาวภรัณยา คงคาเขตร20920
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT01015นายสุขสันต์ ชัยประเสริฐ192020
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01005นางสาววราภรณ์ แสนนิล81212
ชื่อโรงเรียนรหัสนักเรียนชื่อ-สกุลครั้งที่1ครั้งที่2คะแนน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01008นายณัฐภัทร เจิ้ง555858
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE01001นายฐาปนา วรรณอาภา575557
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01006นายนิวัฒน์ พลอยสวยงาม484748
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01010นายอริย์ธัช กลิ่นนิโรจน์464646
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01007นายณัฐกานต์ สิริยิ่งยงกิจ464146
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE01015นายเมธา สุเมธาพัฒนกิจ424545
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01014นายสรอรรถ รัตนราตรี423742
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE01002นายธนภัทร ชาดา394242
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านE01017นายปฏิภาณ เปรมปรุงวิทย์333939
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01009นายพงศกร ดีเสมอ243636
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE01013นายพิพัฒน์ วงสนิท333133
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE01012นายภาณุชัย ภู่ด้วง223333
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE01011นายศุภกร นันทวดี233131
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE01018นายเบญจรงค์ พรหมพันธ์262828
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE01004นายวีระชัย เสริฐศรี152727
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE01016นางสาวภัณทิรา คงคาเขต222222
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE01005นายรวิพล สิทธิบำรุง191619
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE01019นางสาวกาญจนาพร ถิ่นกชกร141717
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธรุกิจE01003นายธงไชย มิ่งโอโล171417
ชื่อโรงเรียนรหัสนักเรียนชื่อ-สกุลครั้งที่1ครั้งที่2คะแนน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านE02013นายวสันต์ ผ่องสว่าง475353
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02001นายพงษ์พันธ์ พร้อมประพันธ์505353
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02006นายอภินัทธ์ ลาภฤทธิเดช454445
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02007นายณัฐวุฒิ ประพันธ์424343
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02010นายปิยะพนธ์ เรืองศรี424242
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02003นายกิตติวัฒน์ ศรีสกุล343939
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE02011นายศรายุทธ สร้อยสวัสดิ์313838
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02002นายชาญสุข ฮ้อยิ่ง373737
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02008นายชัยพงศ์ วิเศษจันทร์333434
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE02014นายทศพร สุขียศ333434
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE02015นายวัชรพล ธีรพงษ์พิพัฒน์202929
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02005นายชยพล สีหะคลัง282528
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02004นางสาวเจนจิรา ดอนมืด242727
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02009นายธนกฤต ห้วยจันทร์191719
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE02012นายธนพัต มันตา181218

 

<<กลับหน้าหลักการแข่งขัน