เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร 2556 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

ณ ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

26 สิงหาคม พ.ศ.2556

ชื่อโรงเรียนรหัสนักเรียนชื่อ-สกุลครั้งที่1ครั้งที่2คะแนน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01008นายณัฐภัทร เจิ้ง555858
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE01001นายฐาปนา วรรณอาภา575557
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01006นายนิวัฒน์ พลอยสวยงาม484748
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01010นายอริย์ธัช กลิ่นนิโรจน์464646
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01007นายณัฐกานต์ สิริยิ่งยงกิจ464146
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE01015นายเมธา สุเมธาพัฒนกิจ424545
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01014นายสรอรรถ รัตนราตรี423742
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE01002นายธนภัทร ชาดา394242
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านE01017นายปฏิภาณ เปรมปรุงวิทย์333939
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการE01009นายพงศกร ดีเสมอ243636
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE01013นายพิพัฒน์ วงสนิท333133
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE01012นายภาณุชัย ภู่ด้วง223333
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE01011นายศุภกร นันทวดี233131
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE01018นายเบญจรงค์ พรหมพันธ์262828
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE01004นายวีระชัย เสริฐศรี152727
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE01016นางสาวภัณทิรา คงคาเขต222222
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE01005นายรวิพล สิทธิบำรุง191619
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE01019นางสาวกาญจนาพร ถิ่นกชกร141717
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธรุกิจE01003นายธงไชย มิ่งโอโล171417