เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร 2556 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

ณ ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

26 สิงหาคม พ.ศ.2556

ชื่อโรงเรียนรหัสนักเรียนชื่อ-สกุลครั้งที่1ครั้งที่2คะแนน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านE02013นายวสันต์ ผ่องสว่าง475353
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02001นายพงษ์พันธ์ พร้อมประพันธ์505353
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02006นายอภินัทธ์ ลาภฤทธิเดช454445
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02007นายณัฐวุฒิ ประพันธ์424343
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02010นายปิยะพนธ์ เรืองศรี424242
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02003นายกิตติวัฒน์ ศรีสกุล343939
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE02011นายศรายุทธ สร้อยสวัสดิ์313838
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02002นายชาญสุข ฮ้อยิ่ง373737
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02008นายชัยพงศ์ วิเศษจันทร์333434
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE02014นายทศพร สุขียศ333434
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE02015นายวัชรพล ธีรพงษ์พิพัฒน์202929
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02005นายชยพล สีหะคลัง282528
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจE02004นางสาวเจนจิรา ดอนมืด242727
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจE02009นายธนกฤต ห้วยจันทร์191719
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านE02012นายธนพัต มันตา181218