เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร 2556 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

ณ ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

26 สิงหาคม พ.ศ.2556

ชื่อโรงเรียนรหัสนักเรียนชื่อ-สกุลครั้งที่1ครั้งที่ 2คะนแนน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธรุกิจT02006นายนิวัฒน์ คำภีระ554955
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT02001นายทักษ์ดนัย อุบลธชาติ535454
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT02010นายวรกันต์ ฟองไพบูลย์515454
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT02008นายวีรพัฒน์ สมจารีย์465252
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT02002นายกรวิชญ์ เนื้อเย็น375151
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT02007นายไพศาล มะลิวรรณ394646
เทคโนโลยีวิมลบริหารT02003นายบวรทัต คชวรรณ354545
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านT02011นายภาณุเดช เกตุอามอญ313737
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านT02012นายอนุชา ฉิมน้อย303636
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT02009นายสถาพร จันทร์ศิริ342234
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านT02013นางสาวอนิสรา บุญปลอด242626
วิยาลัยเทคโนโลยิวืมลบริหารธุรกิจT02004นายวราวุธ ศิริพงษ์162323
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT02005นางสาวอรุณรัตน์ แจ่มมณี181418
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านT02015นางสาวจิรานันท์ รื่นสนธิ์01616
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านt02014นางสาวกรณิศ นิจเกษมชัย099