เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร 2556 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

ณ ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

26 สิงหาคม พ.ศ.2556

ชื่อโรงเรียนรหัสนักเรียนชื่อ-สกุลครั้งที่1ครั้งที่2คะแนน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT01011นายนพดล คุทางคะ634763
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01008นายวีระพล ศักดิ์สิริรัตนะ556262
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT01013นายเหมราช วุฑฒวิภาต455555
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01001นายนิวัฒน์ โสมทรัพย์515051
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01012นายฐาปกรณ์ จินศิริวานิชย์444848
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านT01019นางสาวภัทราพร สัจจาไชยนนท์374747
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01007นายกฤตภัค วุฒิภัทนนท์264747
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01006นายสุพจน์ วานิชสวัสดิ์284545
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01010นายอภิชาติ รินทร์อาโปร์404242
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านT01016นายมณฑล ธนวลีกุล374141
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านT01018นายวัชชิร โพธิ์ทอง324040
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT01014นางสาวกมลวรรณ เจียงวิเศษสุข353636
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านt01017นายณัฏฐวุฒิ จันทร์ศรีวงค์113333
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการT01009นายกิจวัฒน์ เสงี่ยมสวัสดิ์302830
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01003นายปิยังกูร เสชนีวงศ์ ณ อยุธยา222929
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01002นายกษิดิศ ศิริทรัพย์262426
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01004นางสาวชลิตา อิ่มเนตร์221722
วิทยาลัยทเคโนโลยีวิมล ศรีย่านt01020นางสาวภรัณยา คงคาเขตร20920
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจT01015นายสุขสันต์ ชัยประเสริฐ192020
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจT01005นางสาววราภรณ์ แสนนิล81212