เลือกหน้า

ครั้งที่ 23 ภาคกลาง

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551

ภาคกลาง:

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ ปวส.ม6

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

 

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ ปวส.ม6