เลือกหน้า

ครั้งที่ 23 ภาคเหนือ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551

ภาคเหนือ:

โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี   จังหวัดอุตรดิตถ์
22 มกราคม พ.ศ.2552

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์