เลือกหน้า

ครั้งที่ 23 ภาคใต้ พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.ม.6

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551

ภาคใต้:

โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี จังหวัดสงขลา
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.ม.6

ไม่มีผู้ได้รับเหรียญ