เลือกหน้า

ครั้งที่ 23 ภาคใต้ พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551

ภาคใต้:

โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี จังหวัดสงขลา
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนเหรียญ
1นายพงศกร                  ยิ่งเภตราสุราษฏร์เทคโนโลยีเหรียญเงิน
2นางสาวนฤมล   หอมจันทร์ส่องแสงพณิชยการเหรียญเงิน
3นางสาวอภิวรรณ   ทวิชศรีชุมพรบริหารธุรกิจเหรียญเงิน
4นายสุธิเกียรติ                ตั้งศิริเสถียรผดุงประชาพณิชยการเหรียญทองแดง
5นางสาวภควรรณ          ศรีสุทธิพงษ์ผดุงประชาพณิชยการเหรียญทองแดง
6นายณัฐวุฒิ                   เกตุภัณฑ์สุราษฏร์เทคโนโลยีเหรียญทองแดง
7นายนันทวัฒน์             ศรีอินทร์นครพณิชยการเหรียญทองแดง
8นางสาวศศิธร           อินทร์จันทร์หาดใหญ่บริหารธุรกิจสากลเหรียญทองแดง
9นายวิเชียร    คุณสุทธิ์ส่องแสงพณิชยการเหรียญทองแดง
10นางสาวหฤทัย    พรหมเจริญพณิชยการทุ่งสง (ที.ซี.ซี.)เหรียญทองแดง
11นางสาวอัจฉรา    เมืองน้อยพณิชยการทุ่งสง (ที.ซี.ซี.)เหรียญทองแดง
12นายเศรษฐชัย    แซ่ยั่งอุดมศึกษาพณิชยการเหรียญทองแดง
13นางสาวเสาวลักษณ์     ณ  สงขลาอุดมศึกษาพณิชยการเหรียญทองแดง
14นายสันต์ธัช    ศิลปธีรธรอาชีวะ  ดอนบอสโกสุราษฎร์เหรียญทองแดง
15นางสาวปิยวรรณ   มีคำปากพนังพณิชยการเหรียญทองแดง