เลือกหน้า

ครั้งที่ 23 ภาคใต้ พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551

ภาคใต้:

โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี จังหวัดสงขลา
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนเหรียญ
1นายโสรัส    รุ่งเรืองผดุงประชาพณิชยการเหรียญทอง
2นางสาวลัษมณ    ไชยนุ้ยยุวชิตบริหารธุรกิจเหรียญทอง
3นางสาวกัสมา   สะหมันสาหรีอุดมศึกษาพณิชยการเหรียญทอง
4นางสาวปิยะภรณ์     ช่วยบางยี่โรชุมพรบริหารธุรกิจเหรียญเงิน
5นางสาวสายสุดา    ขวัญเลื่อนอุดมศึกษาพณิชยการเหรียญทองแดง
6นางสาวปริพิชญ์    ชูภักดีพัทลุงบริหารธุรกิจเหรียญทองแดง
7นางสาวนอรีสา    หะยีตาเย๊ะสงขลาเทคโนโลยีเหรียญทองแดง
8นางสาววันวิสาข์    เจิงกลิ่นจันทร์ยุวชิตบริหารธุรกิจเหรียญทองแดง