เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 กรุงเทพมหานคร พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

กรุงเทพมหานคร:
โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

ลำดับโรงเรียนชื่อ-นามสกุลคะแนนผลรางวัล
1โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการอานนท์ กลิ่นเนตร82เกียรติบัตรเหรียญทอง
2โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการภัทรานิษฐ์ อัศวพิศิษฐ์75เกียรติบัตรเหรียญทอง
3โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจสมพล บุญเจริญ71เกียรติบัตรเหรียญทอง
4โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (เอส. แบค)พิมพ์ประไพ ภักหาญสวัสดิ์67เกียรติบัตรเหรียญทอง
5โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการอรรถวิทย์ สุขสมกิจ63เกียรติบัตรเหรียญทอง
6โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการเฉลิมชัย พีระเลิศกิจ63เกียรติบัตรเหรียญทอง
7โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยีกิตติภูมิ อาบวารี63เกียรติบัตรเหรียญทอง
8โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติสุรพงษ์ เพ็ชรยืนยง62เกียรติบัตรเหรียญทอง
9โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจพงษ์พันธ์ พร้อมประพันธ์62เกียรติบัตรเหรียญทอง
10โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ปิยบุตร เหมือนเนื้อทอง61เกียรติบัตรเหรียญทอง
11โรงเรียนวิมลพณิชยการศรีย่านกิตติศักดิ์ มีสรรพวงศ์60เกียรติบัตรเหรียญทอง
12โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษมอัครภาส เกียรติเสริมขจร59เกียรติบัตรเหรียญทอง
13โรงเรียนสันติราษฏร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯธนฉัตร มาลาเจริญ59เกียรติบัตรเหรียญทอง
14โรงเรียนสันติราษฏร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯพิมรตา จุฑาภักดีกุล59เกียรติบัตรเหรียญทอง
15โรงเรียนสันติราษฏร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯนิติกานต์ ชายใหม่59เกียรติบัตรเหรียญทอง
16โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (เอส. แบค)โอฬาร พลราบ59เกียรติบัตรเหรียญทอง
17โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจเอกวุฒิ พันธุภัทร55เกียรติบัตรเหรียญทอง
18โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ธีรพงศ์ ภีระ55เกียรติบัตรเหรียญทอง
19โรงเรียนวิมลพณิชยการศรีย่านนฤเทพ ไชยบุตร55เกียรติบัตรเหรียญทอง
20โรงเรียนพณิชยการมีนบุรีวัลลภ คล้ายสุวรรณ์55เกียรติบัตรเหรียญทอง
21โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตรนิวัฒน์ คำภีระ55เกียรติบัตรเหรียญทอง
22โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตรณัฐพงศ์ แก้วนารี54เกียรติบัตรเหรียญทอง
23โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจยุธยา ฤกษ์เจริญพร54เกียรติบัตรเหรียญทอง
24โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการธวัล มงคลนำ53เกียรติบัตรเหรียญทอง
25โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจเจนณรงค์ อุ่มแก้ว53เกียรติบัตรเหรียญทอง
26โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจบวร หงวนเจริญ52เกียรติบัตรเหรียญทอง
27โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ศักดิ์สิทธิ์ ณรงค์ชัย51เกียรติบัตรเหรียญทอง
28โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษมสุวิทย์ ภูนาวา51เกียรติบัตรเหรียญทอง
29โรงเรียนดุสิตพณิชยการกุลสหโรจน์ อุดมสมบูรณ์51เกียรติบัตรเหรียญทอง
30โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยีธมนวรรณ น้อยสี50เกียรติบัตรเหรียญทอง
31โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการกิตติพัฒน์ ฉันทธนาวงศ์49เกียรติบัตรเหรียญเงิน
32โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการชลธิชา พุ่มไสว49เกียรติบัตรเหรียญเงิน
33โรงเรียนดุสิตพณิชยการวัชรพล หาเรือนบุญ49เกียรติบัตรเหรียญเงิน
34โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติจักรกฤษณ์ ศิริรัศมีวงศา47เกียรติบัตรเหรียญเงิน
35โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจแอรอน อิสระ อุนดาเซน47เกียรติบัตรเหรียญเงิน
36โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์วีระยุทธ  นาราย46เกียรติบัตรเหรียญเงิน
37โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (เอส. แบค)พรชนัน เฟสูงเนิน46เกียรติบัตรเหรียญเงิน
38โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจพนิดา อารักษษ์วาณิช46เกียรติบัตรเหรียญเงิน
39โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูชนัญชิดา น้อยพยัคฆ์45เกียรติบัตรเหรียญเงิน
40โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจเมธาสิทธิ์ ประทีปสังคม45เกียรติบัตรเหรียญเงิน
41โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพทัศนัย พุทธรักษา45เกียรติบัตรเหรียญเงิน
42โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจอมร ช่วงกรุด44เกียรติเหรียญทองแดง
43โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูอัครเทพ สองนาม43เกียรติเหรียญทองแดง
44โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)สุพัฒจี ขวัญบุญจันทร์42เกียรติเหรียญทองแดง
45โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการวงศกร ฟองไพบูลย์42เกียรติเหรียญทองแดง
46โรงเรียนสารสาสน์โปลีเทคนิคทรงศักดิ์ วิเชียรทัศไนย42เกียรติเหรียญทองแดง
47โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตรสถาพร สุริฉาย42เกียรติเหรียญทองแดง
48โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยปัทมา นวนทา42เกียรติเหรียญทองแดง
49โรงเรียนสารสาสน์โปลีเทคนิคทัดภูมิ อ้อนประเสริฐ41เกียรติเหรียญทองแดง
50โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจคำนึง ประเสริฐศรี41เกียรติเหรียญทองแดง
51โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการศุภจิต ทับทิมทอง40เกียรติเหรียญทองแดง
52โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ  รามอินทราเจนจิรา ศรีประไพ40เกียรติเหรียญทองแดง
53โรงเรียนพณิชยการจำนงค์นนทชัย เจริญชนม์39ไม่ผ่านเกณฑ์
54โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ธนาภา ทองธารี39ไม่ผ่านเกณฑ์
55โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยาดรุณี สว่างพบ39ไม่ผ่านเกณฑ์
56โรงเรียนเทคโนโลยีดุสิตสมยศ มหาคำ38ไม่ผ่านเกณฑ์
57โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจภานุวัฒน์ อิ่มอาษา38ไม่ผ่านเกณฑ์
58โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูธีระศักดิ์ คำแป38ไม่ผ่านเกณฑ์
59โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยกรรจิรา สึกขุนทด37ไม่ผ่านเกณฑ์
60โรงเรียนพระนครบริหารธุรกิจธนพนธ์ บุญประสงค์36ไม่ผ่านเกณฑ์
61โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติปรัชญา นาคดี35ไม่ผ่านเกณฑ์
62โรงเรียนวิมลพณิชยการศรีย่านเกริกเกียรติ ปอนศรี34ไม่ผ่านเกณฑ์
63โรงเรียนสารสาสน์โปลีเทคนิคมนุเชษฐ์ ไข่ทา34ไม่ผ่านเกณฑ์
64โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยาจักรกฤษณ์ เพชรชะ33ไม่ผ่านเกณฑ์
65โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการโสภณ แซ่ล้อ32ไม่ผ่านเกณฑ์
66โรงเรียนพณิชยการเอเซียประณต  สุวิภาค32ไม่ผ่านเกณฑ์
67โรงเรียนดุสิตพณิชยการเทพประทาน ก้านจักร32ไม่ผ่านเกณฑ์
68โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ (ท่าพระ)รัชนี ปานนาค29ไม่ผ่านเกณฑ์
69โรงเรียนพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์รัตนาวดี สิรปัญญาภรณ์28ไม่ผ่านเกณฑ์
70โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการปุณยวีล์ ณาญปัญญา28ไม่ผ่านเกณฑ์
71โรงเรียนพระนครบริหารธุรกิจนลิทัศน์ นากรณ์27ไม่ผ่านเกณฑ์
72โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ (ท่าพระ)จำนง บัวนารถ27ไม่ผ่านเกณฑ์
73โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการพัฒน์วุฒิ พนมกุล25ไม่ผ่านเกณฑ์
74โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรมจิตติมา สุทธิประเสริฐ25ไม่ผ่านเกณฑ์
75โรงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจซาลีลา เตะแต23ไม่ผ่านเกณฑ์
76โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยีชนากานต์ พันธุ์กมลศิลป์23ไม่ผ่านเกณฑ์
77โรงเรียนบุษยรัตน์บริหารธุรกิจทิพยสุดา วงษ์นรา22ไม่ผ่านเกณฑ์
78โรงเรียนพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฐานิสสร สัจจะวิสัย22ไม่ผ่านเกณฑ์
79โรงเรียนบุษยรัตน์บริหารธุรกิจสุรเดช ขันธ์คู่21ไม่ผ่านเกณฑ์
80โรงเรียนพณิชยการมีนบุรีธีรเทพ เทียนเรียว20ไม่ผ่านเกณฑ์
81โรงเรียนพณิชยการเอเซียศรายุทธ เมฆลอย18ไม่ผ่านเกณฑ์
82โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรมวรนุช พรหมจารีย์16ไม่ผ่านเกณฑ์
83โรงเรียนพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ปฐมาพร สีทอง12ไม่ผ่านเกณฑ์
84โรงเรียนเทคโนโลยีดุสิตวิยะดา แสงสวย12ไม่ผ่านเกณฑ์
85โรงเรียนบุษยรัตน์บริหารธุรกิจมนัสศิกาญจน์ ศรีรัตนะ12ไม่ผ่านเกณฑ์
86โรงเรียนเทคโนโลยีดุสิตวรรณวิศา แก้วพนม11ไม่ผ่านเกณฑ์
87โรงเรียนพณิชยการเอเซียพนิดา มะธิปไข8ไม่ผ่านเกณฑ์