เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 ภาคกลาง

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

ภาคกลาง:
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์

 

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ ปวส.ม6

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ ปวส.ม6