เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 ภาคใต้

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

ภาคใต้:
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 มกราคม พ.ศ. 2553

 

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม

สาขาวิชา  พณิชยการ

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ ปวส.ม6

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ ปวส.ม6