เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 ภาคใต้ พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

ภาคใต้:
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 มกราคม พ.ศ. 2553

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

ลำดับ    ชื่อ-สกุลโรงเรียนคะแนนรางวัลหมายเหตุ
1นางสาวละอองดาว แก้วอัมพรพณิชยการพัทลุง80เหรียญทอง48 คำ
2นางสาวสาศเรศ โต๊ะทองซิวผดุงประชาพณิชยการ70เหรียญเงิน42 คำ
2นางสาวนพรัตน์ จริยกวินผดุงประชาพณิชยการ70เหรียญเงิน42 คำ
2นางสาวอภิญญา ศรีสุขส่องแสงพณิชยการ70เหรียญเงิน44 คำ
2นางสาวขวัญนภา สนองชุมพรบริหารธุรกิจ70เหรียญเงิน45 คำ
2นางสาวจารินภรณ์ ชูพงศ์ชุมพรบริหารธุรกิจ70เหรียญเงิน42 คำ
2นายศิริพงษ์ พิชิตชัยชนะพณิชยการทุ่งสง70เหรียญเงิน43 คำ
-นางสาวประภารัตน์ ชัยเจริญผดุงประชาพณิชยการ38-38 คำ
-นายนพดล เมืองแคล้วโปลีเทคนิคตรัง38-38 คำ
-นางสาวสุภารัตน์ เจริญสงส่องแสงพณิชยการ38-38 คำ
-นางสาวศุภลักษณ์ แซ่มุยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล37-37 คำ
-นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนสีพณิชยการพัทลุง34-34 คำ
-นายสมศักดิ์ ใจภักดีส่องแสงพณิชยการ33-33 คำ
-นางสาวสุชาดา ไชยบังพณิชยการพัทลุง33-33 คำ
-นายธนพัทธ์ ลัฐิกาวิบูลย์พณิชยการทุ่งสง33-33 คำ
-นางสาวอัญชลีพรรณ นันตศิลป์จรัสพิชากรอาชีวศึกษา32-32 คำ
-นางสาวรัตนาวดี ชูประสิทธิ์สมุยบริหารธุรกิจ31-31 คำ
-นางสาวสุจิตรา สวัสดีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล30-30 คำ
-นางสาววิลาวัณย์ เกิดดำเทคโนโลยีพณิชยการสิชล30-30 คำ
-นายโญธณัฐ เพชรเมืองรักธรรมบริหารธุรกิจ29-29 คำ
-นางสาวพัชรินทร์ บุญทองใหม่เทคโนโลยีพณิชยการสิชล28-28 คำ
-นางสาวธัญลักษณ์ แดงบรรจงพณิชยการศักดิ์ศิลปิน27-27 คำ
-นางสาวรัชนาภรณ์ ไชยมณีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล26-26 คำ
-นายภานุวัฒน์ ราษฎร์ประชุมจรัสพิชากรอาชีวศึกษา21-21 คำ
-นางสาวอิงอิน ตันพณิชยการศักดิ์ศิลปิน21-21 คำ
-นางสาวจุฑามาศ นวลแก้วสงขลาเทคโนโลยี20-20 คำ
-นายชาญวิทย์ มุสิกรัตน์หาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล19-19 คำ
-นางสาวรอนะ สะนิยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี18-18 คำ
-นางสาวอัจจิมา วิสุทธิ์เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา15-15 คำ
-นางสาวพิสุทธิณี ธานุกิจจรัสพิชากรอาชีวศึกษา14-14 คำ
-นางสาวสุมาลิน บุญแก้วคงสงขลาเทคโนโลยี14-14 คำ
-นางสาวซูรายนา วิชาเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา13-13 คำ
-นายเอกพล บุญช่วยสงขลาเทคโนโลยี12-12 คำ
-นายสุชาติ ปากจันทร์โปลีเทคนิคตรัง9-9 คำ
-นายสรยุทธ กาซอร์ยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี7-7 คำ
-นางสาวสุนิสา คงเพ็ชร์โปลีเทคนิคตรัง7-7 คำ
-นายณัฐวัตร พยาบาลทุ่งใหญ่พณิชยการ0-0 คำ