เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 ภาคใต้ พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.ม.6

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

ภาคใต้:
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 มกราคม พ.ศ. 2553

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.ม.6

ลำดับ    ชื่อ-สกุลโรงเรียนคะแนนรางวัลหมายเหตุ
2นางสาวศิริภาภรณ์ สังข์ทองผดุงประชาพณิชยการ70เหรียญเงิน45 คำ
3นางสาวกมลวรรณ มณีโชติผดุงประชาพณิชยการ60เหรียญทองแดง41 คำ
-นางสาวซอฟียะห์ สาและผดุงประชาพณิชยการ0-36 คำ
-นางสาวลัษมณ ไชยนุ้ยยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี0-34 คำ
-นางสาวสารีย๊ะ มาหะมะเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา0-35 คำ
-นายไซมิง เย๊ะเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา0-18 คำ