เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 ภาคใต้ พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

ภาคใต้:
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 มกราคม พ.ศ. 2553

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.

ลำดับ    ชื่อ-สกุลโรงเรียนคะแนนรางวัลหมายเหตุ
2นางสาวยานีลา ปูลาพะระเปะผดุงประชาพณิชยการ70เหรียญเงิน46 คำ
3นางสาวพลอยไพลิน บุญวิโรจน์ผดุงประชาพณิชยการ60เหรียญทองแดง42 คำ
3นายคมกฤช ว่องไววัฒนกุลอุดมศึกษาพณิชยการ60เหรียญทองแดง43 คำ
3นางสาวรัตนพร ดำสงโปลีเทคนิคตรัง60เหรียญทองแดง42 คำ
-นายปราโมทย์ คำแสนหมื่นผดุงประชาพณิชยการ39-39 คำ
-นางสาวสุดารัตน์ บิลังโหลดอุดมศึกษาพณิชยการ39-39 คำ
-นางสาวสุภนิช แร่สุวรรณพณิชยการทุ่งสง39-39 คำ
-นางสาวเนตรทราย นวลเจริญส่องแสงพณิชยการ38-38 คำ
-นางสาวกานดา นุ่นเกตุพัทลุงบริหารธุรกิจ36-38 คำ
-นางสาวเพ็ญนภา สโมสรจรัสพิชากรอาชีวศึกษา35-35 คำ
-นางสาวจุฑามาศ เดชภักดีพณิชยการทุ่งสง35-35 คำ
-นางสาวสุภาวดี ศรีจันทร์งามอุดมศึกษาพณิชยการ32-32 คำ
-นางสาวกัญญาณี รัตนจันทร์พัทลุงบริหารธุรกิจ30-30 คำ
-นางสาวรัตนา สุขสว่างสงขลาเทคโนโลยี27-27 คำ
-นายวุฒิพงศ์ กาหยีโปลีเทคนิคตรัง26-26 คำ
-นางสาวจริยา เหตุทองพัทลุงบริหารธุรกิจ26-26 คำ
-นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีเจริญสงขลาเทคโนโลยี25-25 คำ
-นางสาวนิภา ศรีชะนันท์สงขลาเทคโนโลยี25-25 คำ
-นางสาววรรณรัตน์ สินหอยรากเทคโนโลยีพณิชยการสิชล25-25 คำ
-นางสาวศิริอนงค์ วงค์เทพหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล15-15 คำ
-นางสาวนิภาภรณ์ นุ่นศรีพณิชยการทุ่งสง2-2 คำ