เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 ภาคใต้ พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

ภาคใต้:
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 มกราคม พ.ศ. 2553

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

ลำดับ    ชื่อ-สกุลโรงเรียนคะแนนรางวัลหมายเหตุ
1นายวรเมธ เสมาพัฒน์จรัสพิชากรอาชีวศึกษา80เหรียญทอง46 คำ
1นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์หาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล80เหรียญทอง47 คำ
1นายคาลิลอิบรอฮีม หมาดทิ้งผดุงประชาพณิชยการ80เหรียญทอง50 คำ
1นายวิเชียร คุณสุทธิ์ส่องแสงพณิชยการ80เหรียญทอง55 คำ
1นางสาวธนบรรณพร สิริโพธิวงศ์ส่องแสงพณิชยการ80เหรียญทอง48 คำ
1นางสาวนฤมล หอมจันทร์ส่องแสงพณิชยการ80เหรียญทอง53 คำ
1นายณัฐวุฒิ ชีช้างพณิชยการทุ่งสง80เหรียญทอง47 คำ
2นายโชคทวี พลไชยจรัสพิชากรอาชีวศึกษา70เหรียญเงิน42 คำ
2นางสาวสูไรยา สาและผดุงประชาพณิชยการ70เหรียญเงิน43 คำ
2นางสาวศุภลักษณ์ ม่วงขาวชุมพรบริหารธุรกิจ70เหรียญเงิน44 คำ
2นางสาวกัลยาณี ชูดวงจันทร์พณิชยการทุ่งสง70เหรียญเงิน40 คำ
2นางสาวดวงฤดี ศรีเจ้าพณิชยการทุ่งสง70เหรียญเงิน43 คำ
3นางสาวกรรภิรมย์ มณีโชติสงขลาเทคโนโลยี60เหรียญทองแดง36 คำ
3นางสาวบุสดี ปลอดดีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล60เหรียญทองแดง37 คำ
3นางสาวรอยฮัน มาแนงยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี60เหรียญทองแดง39 คำ
3นางสาวมนัสชยา เจ๊ะมามะยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี60เหรียญทองแดง37 คำ
3นายบัญชา เสรีศักดิ์ตระกูลอุดมศึกษาพณิชยการ60เหรียญทองแดง35 คำ
3นางสาววราภรณ์ พรมทองเทคโนโลยีพณิชยการสิชล60เหรียญทองแดง38 คำ
3นายรัชชานนท์ อุ่นหนูรักธรรมบริหารธุรกิจ60เหรียญทองแดง38 คำ
-นางสาวนันท์ชนก บุญมีจรัสพิชากรอาชีวศึกษา0-0 คำ
-นางสาวปรางค์ฉัตร โสเจยยะสงขลาเทคโนโลยี0-0 คำ
-นางสาวปวีณา สุขอนันต์สงขลาเทคโนโลยี0-0 คำ
-นายทัศนัย ดำป่านรัตน์ผดุงประชาพณิชยการ0-0 คำ
-นางสาวสปัน ไชยถาวรยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี0-0 คำ
-นางสาวบัยยีนะห์ เจ๊ะนิเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา0-0 คำ
-นายนิโรธ แซ่ตั้งอุดมศึกษาพณิชยการ0-0 คำ
-นายกิตติพงษ์ เพชรสี่หมื่นพณิชยการศักดิ์ศิลปิน0-0 คำ
-นายศุภชัย อนุกูลพณิชยการศักดิ์ศิลปิน0-0 คำ
-นางสาวรุ่งทิวา เครือจันทร์ทุ่งใหญ่พณิชยการ0-0 คำ
-นางสาวสายฝน รูปสีชุมพรบริหารธุรกิจ0-0 คำ
-นางสาวอรวรรณ ชุมเสนพณิชยการพัทลุง0-0 คำ
-นางสาวเนตรชนก จั่วสกุลพณิชยการพัทลุง0-0 คำ
-นางสาวสุภาวรรณ ชุมพลัดพณิชยการพัทลุง0-0 คำ
-นางสาวสุณิสา ดาวัลย์เทคโนโลยีพณิชยการสิชล0-0 คำ
-นางสาวพนิดา บุญชุมสมุยบริหารธุรกิจ0-0 คำ
-นางสาววิราวัลย์ ศิริแฝงสมุยบริหารธุรกิจ0-0 คำ