เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 ภาคใต้ พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.ม.6

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

ภาคใต้:
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 มกราคม พ.ศ. 2553

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.ม.6

ลำดับ    ชื่อ-สกุลโรงเรียนคะแนนรางวัล 
2นายสุรตาล เม็งวาผดุงประชาพณิชยการ70เหรียญเงิน
2นางสาวนูรอยดา สาหะผดุงประชาพณิชยการ70เหรียญเงิน
2นางสาวชุติพร ยอดกลิ่นพัทลุงบริหารธุรกิจ70เหรียญเงิน
3นางสาววิไลวรรณ บัวสมสงขลาเทคโนโลยี60เหรียญทองแดง
-นางสาวสุนิสา ภูติยาสงขลาเทคโนโลยี0-
-นางสาวสุไรยา สุหลงผดุงประชาพณิชยการ0-
-นางสาวกัลยาณิน ดำมีเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา0-
-นางสาวรุสนีดา แวหามะเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา0-
-นายกุรมาน บือแนเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา0-
-นางสาวบุณยนุช ขันติสกุลงามพัทลุงบริหารธุรกิจ0-
-นางสาวเสาวลักษณ์ ยอแสงพัทลุงบริหารธุรกิจ0-