เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 ภาคใต้ พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

ภาคใต้:
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 มกราคม พ.ศ. 2553

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.

ลำดับ    ชื่อ-สกุลโรงเรียนคะแนนรางวัลหมายเหตุ
1นายปวริศร แซ่ติ้งสงขลาเทคโนโลยี80เหรียญทอง48 คำ
1นายเอกชัย หมัดอาด้ำหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล80เหรียญทอง54 คำ
1นายธีรศักดิ์ หมื่นสองศรีผดุงประชาพณิชยการ80เหรียญทอง45 คำ
1นางสาวเสาวลักษณ์ ณ สงขลาอุดมศึกษาพณิชยการ80เหรียญทอง45 คำ
1นางสาวอมรรัตน์ กตัญรัตน์เทคโนโลยีพณิชยการสิชล80เหรียญทอง46 คำ
1นางสาวลัคนา บุญสุดทองพณิชยการทุ่งสง80เหรียญทอง51 คำ
2นางสาวไมยมูณ ยามาลีผดุงประชาพณิชยการ70เหรียญเงิน40 คำ
2นางสาวสายสุดา ขวัญเลื่อนอุดมศึกษาพณิชยการ70เหรียญเงิน41 คำ
2นางสาวน้ำอ้อย จันทร์เพ็ญส่องแสงพณิชยการ70เหรียญเงิน43 คำ
2นางสาววรพรรณ สหะวิริยะส่องแสงพณิชยการ70เหรียญเงิน40 คำ
2นางสาวชมัยพร ฉิมวารีชุมพรบริหารธุรกิจ70เหรียญเงิน40 คำ
2นายชวกร สุวรรณรัตน์พัทลุงบริหารธุรกิจ70เหรียญเงิน41 คำ
2นางสาวสมฤทัย บุญสิทธิ์พณิชยการทุ่งสง70เหรียญเงิน43 คำ
3นางสาวโนรีนา เจ๊ะอุมายุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี60เหรียญทองแดง36 คำ
3นางสาวศิริพร นิลจันทร์พัทลุงบริหารธุรกิจ60เหรียญทองแดง36 คำ
-นางสาวธุมาวดี ชูแก้วสงขลาเทคโนโลยี0-16 คำ
-นางสาวยุวดี มะยะกูลสงขลาเทคโนโลยี0-30 คำ
-นายยุทธชาติ จันทประภาหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล0-15 คำ
-นางสาวรอฮานี วงกะลาผดุงประชาพณิชยการ0-34 คำ
-นางสาวนิอัสมา สะอุยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี0-20 คำ
-นางสาวสุชาดา อนุชาญอุดมศึกษาพณิชยการ0-28 คำ
-นางสาวพจมาลย์ แซ่แทนส่องแสงพณิชยการ0-34 คำ
-นางสาวศิริจันทร์ ชนกชุมพรบริหารธุรกิจ0-26 คำ
-นายศรัณยู จันทร์เทพพัทลุงบริหารธุรกิจ0-30 คำ
-นางสาวเพชรลดา มหาทรัพย์พณิชยการทุ่งสง0-31 คำ