เลือกหน้า

ครั้งที่ 24 ภาคเหนือ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

ภาคเหนือ:
โรงเรียนลำปางพณิชยการและเทคโนโลยี
จังหวัดลำปาง
22 มกราคม พ.ศ.2553

 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ  ปวส.ม.6

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ  ปวส.ม.6