เลือกหน้า

ครั้งที่ 25 กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 25ประจำปี 2553

กรุงเทพมหานคร:

โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

26 มกราคม พ.ศ.2554

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

 

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.