เลือกหน้า

ครั้งที่ 25 ภาคกลาง

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2553

ภาคกลาง:

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

30 มกราคม พ.ศ.2554

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ประมวลรูปภาพ