เลือกหน้า

ครั้งที่ 25 ภาคเหนือ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2553

ภาคเหนือ:

โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ประมวลรูปภาพ