เลือกหน้า

ครั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2554

กรุงเทพมหานคร:
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพมหานคร
24 มกราคม พ.ศ.2555

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

ระดับ  ปวช.

 

ระดับ  ปวส.

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

 

ระดับ  ปวช.

 

ระดับ  ปวส.