เลือกหน้า

ครั้งที่ 26 ภาคกลาง

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555

ภาคกลาง: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี30 มกราคม พ.ศ.2555

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ประมวลรูปภาพ