เลือกหน้า

ครั้งที่ 26 ภาคใต้ พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 อย่างไม่เป็นทางการ

ภาคใต้:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
จังหวัดพัทลุง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.

โรงเรียนชื่อ - นามสกุลคะแนนที่ดีที่สุดเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายศุภกฤต เทพพิทักษ์91ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)นายภูเบศ รุ่งรวีวงศ์81ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายปิยะพนธ์ เรืองศรี72ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายนพดล คุทางคะ69ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการนายศิริวัฒน์ ทันธิมา69ทอง
วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถุมภ์ฯนายยุทธพงษ์ บุญชู66ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการนายพีรพนธ์ วรวิสัน64ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายชนะชัย บานแย้ม62ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยานายณัฐพล ธีรพจนี62ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนายธนวัฒน์ กาญจนวงศ์วณิช61ทอง
วิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายพรชัย ประสมศักดิ์ภูมิฟ้า60ทอง
จิตรลดา (สายวิชาชีพ)นางสาวกษมพร จูจันทร์60ทอง
จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจนางสาวชุติกาญจน์ เนียมก้องกิจ59ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายเดชาวัต ทรัพย์คง59ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนายธนวัฒน์ ทองคำ59ทอง
อัสสัมชัญพาณิชยการนายภานุพัฒน์ สุขเลี้ยง58ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการนางสาวสาธิตา สุนทรปาน56ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายพงษธร ชาเนตร55ทอง
โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจนายเปรม กฤษฎารัตน์55ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการภาษานุสรณ์บางแคนายพิพัฒน์ หวังหยิบกลาง55ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซียนายเมทนี แซ่เฮง55ทอง
วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถ้มภ์ฯนางสาว สุวิภา พนมรักษ์54ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายทักษ์ดนัย อุบลธชาติ53ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนางสาวเบญญาพร บัวเพิ่ม53ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายศุภพงษ์ พิทักษ์ศักดิ์เสรี52ทอง
วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯนายสัมฤทธิ์ คงมั่นประกายกิจ52ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายธนภัทร ชาดา51ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายวรกันต์ ฟองไพบูลย์51ทอง
วิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนายเอกสิทธิ์ สกุลสมบัติ51ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายทรงพล ถวิลศักดิ์50ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายสุวิจักขณ์ นพรัตน์เจริญสุข50ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนายเมธี มาน้อย50ทอง
อัสสัมชัญพาณิชยการนายกมลกิจ คงเกียรติกุล50ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ( sbac)นางสาวทิพจุฑา ศิลปเจริญ49เงิน
จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจนายกีรติ ศรีกัลยกร48เงิน
วิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนายฮารินทร์ เบ็นโรสมัน48เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)นายยศภัทร จันทวรรณ์48เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์นายปริญญา ธนกิจบริบูรณ์48เงิน
อัสสัมชัญพาณิชยการนางสาวศาตกานต์ จินะราช48เงิน
วิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายเมธาสิทธิ์ สีทอง47เงิน
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนายอานุภาพ เลิศวัฒนะกุลศิริ46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายวัชราธร รังษีสว่าง45เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนายถิรวัฒน์ สายใจ45เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายจิรศักดิ์ โยวะผุย45เงิน
วิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนายนัฐพล กล่ำคำ45เงิน
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนายสิริราช สอนสุทธิ์44ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์การภาษานุสรณ์บางแคนายประภัสชัย ภิรมย์ปั่น44ทองแดง
โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจนายชวัลพัฒน์ บุนนาค43ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนางสาวภัทราพร สัจจาไชยนนท์43ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรานายชัยชนะ เกิดวิบูลย์43ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายอาคเนย์ เบนอาลี43ทองแดง
วิทยาลัคเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนายมณฑล ธนวลีกุล41ทองแดง
วิทยาลัยอาชีวเอกวิทย์บริหารธุรกิจนายเหมวัฒน์ อุทัยวัฒน์41ทองแดง
เซนต์จอห์นเทคโนโลยีนายชนนภัทร งามกาละ39-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจนางสาวณิชชดา พันธ์ศรี39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายวุฒิเทพ อหันทริก39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรานายวรพงศ์ พลรัฐธนาสิทธิ์38-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสยาม ในพระอุปถัมภ์นางสาวเมทินี อ่อนสาร37-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการภาษานุสรณ์บางแคนายณัฐศิษย์ ลาภพูนผลดี37-
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนางสาวบุญพิทักษ์ อินทรวิเศษ36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์นายนัททสิทธิ์ พิศภิรมย์36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายธีรภัทร ผ่องสุภา34-
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนางสาวภาวินี แสงสายภักดี34-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์นายเจษฏา ฝ่ายวงษ์34-
วิทยาลัยนีรชาบริหารธุรกิจนางสาวพัชชาพร แก่นสา34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์นางสาวจิรวดี คำเพ็ชร33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนายปิยะพล ซื่อพัฒนะพันธ์33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯนางสาวสิริกุล วรนาม32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพนางสาวสุนิสา ก้านชูช่อ32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกนางสาวจิตตวดี อ่อนสูง32-
จิตรลดา (สายวิชาชีพ)นายณัฐดนัย ตาบทอง31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายณัฏฐวุฒิ จันทร์ศรีวงค์31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายณัฐพงศ์ ลานเหลือ30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพนางสาวมิ่งขวัญ หงส์ขจรนันท์30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจนายวรพงษ์ แซ่ลี้30-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจนายณัฏฐ์นญพล กลิ่นไกล30-
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนายอุดมศักดิ์ ศิริสุขะ29-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจนายมนัสวี ชื่นขจร29-
วิทยาลัยนีรชาบริหารธุรกิจนางสาวสิริรัตน์ รื่นเพียร29-
VBACน.ส.กนกวรรณ เพียรเกิด28-
วิทยาลัยนิรชาบริหารธุรกิจนายไกรวิชญ์ หลำสำเริง28-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียนายนิพิช อิ่มศิลป์28-
จิตรลดา (สายวิชาชีพ)นายธนวัฒน์ ชุณหฤชากร27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์นายวงศกร ชูเสรีสุข27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพนางสาวอัญชลี นาคอ่วมค้า27-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหาธุระกิจนายประสิทธิ์ แสงย้อย27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพนางสาวจีรนันท์ หาจัตุรัส27-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียนายอโนชา มีกุล27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลนายเนติพงษ์ อินทนาม26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์นางสาวอติพร ลาวัณลักขณา26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลนายศรัณย์ รุ่งเรือง25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษมนางสาววนิดา เมฆลอย25-
วิทลัยเทคโนโลยีพระรามหกนางสาวชมพูนุท จันทร์เชื้อ25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินนางสาวพานทอง รุ่งอนันต์กุลสิริ24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์นายวรัญญู จันทะ24-
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจนางสาวเอมิกา ต้องเนตร24-
เทคโนโลยีกรุงธนนางสาว ศิริมล หอระเวก23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจนางสาวอนัฐธิดา โทบุหย่อง23-
วิยาลัยโทคโนโลยีพระรามหกนางสาวจุฬารัตน์ จันทร์เชื้อ23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนายพลฟฤต วชิระพานิชกุล23-
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจนายชาญชัย พยัฆทอง23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจนายศุภลักษณ์ อินทรปฐม22-
บุษยรัตน์บริหารธุรกิจนายณัฐนนท์ ปิณฑะสุต21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจนางสาวณัฐวดี แก้วชุม20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจนายณัฐพล สมบูรณ์ศิริพันธ์20-
เทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจนายวิทยา มาเลิศ17-
วิทยาลัยเทคโลยีรัตนโกสินทร์นายธงชัย มุ่งเขื่อนกลาง17-
วทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพนางสาวณัฎฐ์นรี อ่อนสิงห์17-
บุษยรัตน์บริหารธุรกิจนางสาววรางคณา เมาลีทอง16-
บุษยรัตน์บริหารธุรกิจนายอรรณพ นิแว15-
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพนางสาวศุกลภัทร เพ็งสว่าง14-
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพนางสาวดวงพร จั่นขั้ว14-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษมนางสาวปราชนา วุธประดิษฐ์13-
เทคโนโลยีกรุงธนนางสาว พิมประภา อินทรชิต9-
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจนายวชิรพงศ์ นิมินรัมย์8-
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลนายทักษิณากานต์ พักตรขำ5-
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์นางสาวน้ำผึ้ง บุญยอ1-