เลือกหน้า

ครั้งที่ 27 กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2555

กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม พ.ศ.2556

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์