เลือกหน้า

ครั้งที่ 27 ภาคใต้ พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2555

ภาคใต้: วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จ.สงขลา 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

ชื่อโรงเรียนชื่อ - นามสกุลคะแนนที่ดีที่สุดเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจนายวรรณจักร์ เพชรคงเทพ52ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรังนายศรัณยู ฝุกล่อย52ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการนายภูริพัฒน์ ดิษฐะ51ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรนายชินธเนศต์ นาคสั้ว47เงิน
พณิชยการทุ่งสงนางสาววรินรำไพ อันทุลักษณ์45เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการนางสาวจิรนนท์ จิตรมณียพันธ์45เงิน
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลานายนาวิน สุขทอง44ทองแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลานายซับรี ยูโซ๊ะ44ทองแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลานายอัยยรัช กาฬสุวรรณ43ทองแดง
พณิชยการทุ่งสงนายภานุพงค์ สวาท42ทองแดง
ชุมพรบริธุรกิจนายอภิชัย นาคเจริญ41ทองแดง
โรงเรียนนครพณิชยการนายติณณภพ เรืองรัตน์41ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานีนางสาวรอยฮัน มาแนง39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษานายบัลลังก์ ขาวเจริญ38-
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการนางสาวชลิตาภา จำนาญศิลป์38-
โรงเรียนพณิชยการศักดิศิลปินนายฤทธิเกียรติ บัณฑิตบวร37-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นครนางสาวสุธิดา ยีโหนด36-
พณิชยการทุ่งสงนายกฤษดา จีนพันธ์35-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชลนายธเรศ หนักแน่น35-
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษานางสาวรจนา เดชสุวรรณ์35-
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยบริหารธุรกิจสากลนายณัฐพล บุญรัศมี35-
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการนางสาวชวัลนุช เนียมกลิ่น33-
ชุมพรบริหารธุริกจนางสาวเรวดี ฤทธิรุตน์32-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลานายปานเทพ นิลพันธ์32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลานางสาวสุทธิดา บุญช่วยธรรมกิจ32-
วิยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษานางสาวเพชรรัตน์ เจยุภักดิ์31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุระกิจนายอรรถพล ประธรรม30-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลานางสาวปทิตตา เมืองสุข30-
วิทยาลัยออมสินสมโภช 99 ปี วิทยานุสรณ์นายยศกร นัคราเรือง30-
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยบริหารธุรกิจสากลนายศักดิ์ชาย เอกพันธ์30-
พณิชยการศักดิศิลปินนางสาวดาราวรรณ พิบูลย์29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการนางสาวสุธิดา กิตติวิสทุธิ์27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการนางสาวกัญญารัตน์ รอดรู้27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหาญธุรกิจสากลนายจิตชนัย อัมพรพุทธิสกุล26-
ชุมพรบริหารธุรกิจนางสาวพนิดา รอดศิริ26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานางสาวอัญชนา มุณีรัตน์25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการนางสาวอภิญญา มีชัย25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟนายลุฎฟีร์ กาหา24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรนายชัยเชษฐ์ ช่วยสองเมือง24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการนางสาวขวัญหทัย วงษ์ศิษย์23-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลานายกฤษฎา แสงสว่าง22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานางสาวรัชวดี มณีรัตนาศักดิ์22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการนางสาวณัฐริดา แก้วสุวรรณ์21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรนางสาวโสชญา สิริปิยสิงห์21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์พาณิชยการนางสาวจารวี เพชรศรี21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบรีหารธุรกิจนายมูฮัมหมัด แยนา20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกระบี่นางสาววิยุดา คลองรั้ว20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลานางสาวมาดีลา มุนาแมะ19-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลานางสาวกนิษฐา สมหวัง19-
วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกระบี่นางสาวมาริษา ผลเงาะ19-
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่นางสาวศิริรัตน์ ปรีจันทร์18-
วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกระบี่นางสาววาสนา สังข์ไพฑูรย์18-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจนางสาวอนัญญา ราชจันทร์16-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานางสางกัลยรัตน์ ฆังรัตนะ15-
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่นางสาวปัทมา นกแก้ว10-
โรงเรียนพณิชยการศักดิศิลปินนางสาวมารีสา นนทศักดิ์9-
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลานายลุคมาน จารง8-
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่นางสาวอาทิมา ชัยปัญหา2-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรังนางสาวพัชรพร นวลน้อม0-