เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กรุงเทพมหานคร พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

วิทยาลัยชื่อสกุลครั้งที่ดีที่สุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯนาย พรเทพ คำมะณีจันทร์58
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเอกรัตน์ ดำรงสวัสดี57
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนางสาวกันธิชา เฉลิมโรจน์กุลเดช55
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนายประรินทร์ รุ่งโรจน์ขันติ55
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกาญจนะ ชูสุวรรณอัมพร55
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายณัฐภัทร เจิ้ง54
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนายธัชนนท์ ปั้นเหน่งเพ็ชร์52
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการวรัญชัย อินต๊ะปัญโญ52
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายฐาปนา วรรณอาภา52
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนายธนกฤต บริสุทธิ์51
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการนายพีรพนธ์ วรวิสัน51
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคพิพัฒน์ หวังหยิบกลาง50
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายนิวัฒน์ พลอยสวยงาม49
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนายเมธา สุเมธาพัฒนกิจ49
วิทยาลัยเทคโนยีวิมลศรีย่านนายปฏิภาณ เปรมปรุงวิทย์49
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯปิยะวัฒน์ รัชฎาวงษ์49
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายณัฐกานต์ สิริยิ่งยงกิจ48
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯนาย สิรวิชญ์ ลาน้อย48
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายพรชัย ประสมศักดิ์ภูมิฟ้า47
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายสุวิจักขณ์ นพรัตน์เจริญสุข47
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนายอภิศักดิ์ จรูญนิยมพร45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์บุญฤทธิ์ แจ้งจิต43
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนาย วงศ์วริษ ภุวเรืองเกียรติ43
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายสรอรรถ รัตนราตรี42
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายปฎิภาณ ลักษณาอารยะการ42
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนายวรยุทธ ศรีเสาวนีย์กุล41
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์นายภาคภูมิ เกษแกมจุฑามาศ41
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายธนภัทร ชาดา41
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนายธนัท พรทรัพย์สุนทร40
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายพงศกร ดีเสมอ39
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนายคณุตม์ เกื้อกูลเกียรติ39
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนาย ศิรนนท์ หมวดสันเทียะ39
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนายพัชรพล ลี้ฤทธิกุลชัย38
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคนายกิตติ บุญส่งเสริม37
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์นายสุธี สุรัญนา37
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูถิรวัฒน์ สายใจ37
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายวรรธนัย ทองปอน37
วิทยาลัยเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจนายประพจน์ มีทุนกิจ37
วิทยาลัยชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพณัฐวุฒิ ผิวสร้อย37
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายวิศรุต ตรีเพชรประภา36
วิทยาลัยพณิชยการสยามในพระอุปภัมฯนายอานนท์ นามวงค์36
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจวรวัฒน์ ทองอล่าม36
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายวรภพ สถาพรชัยกุล36
วิทยาลัยศรีวิกรณ์บริหารธุรกิจนายภูดิศ รังแก้ว36
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์นายพิชัย นิลดำ36
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยานายวีรพล แซ่ตั้ง35
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายสรวิชญ์ ไพเราะ35
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจนายอมลภา ทองเล็ก35
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการณัฐพนธ์ ญาณโกมุท34
บุษยรัตน์บริหารธุรกิจนายธเนศ โสภณวัชระกุล33
วิทยาลัยเทคโนโลการจัดการเพชรเกษมนายศิวกร แซ่คู33
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลนายชานน พรมเลิศ33
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนายธนกฤต เดชพ่วง33
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายภัทรภณ นาธงชัย32
วิทยาลัยเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจนายประสิทธิ์ แสงย้อย32
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูณัฐนนท์ คลองโคน31
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์วรัญญู จันทะ31
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู บริหารธุรกิจเดชตระกูล ศรีมา31
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)นายณัฐพงษ์ คงเพชรศักดิ์31
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการปฏิภาณ เรือนนิล31
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)นายณัฐดนัย ตาบทอง30
วิทยาลัยสายประสิทธิ์บริหารธุระกิจนายวัฒนา เมืองสุวรรณ30
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจนายวรพงษ์ แซ่ลี้30
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรานายวรพล เต็มดำ30
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลนายณัฐพล เจริญวุฒิวงศ์29
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ธนะสิทธิ์ มิ่งรักษาพรรัตน์29
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)นายสุปรีดา เทพศิริ29
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)นายณัฐชนน สุรจินตนาภรณ์28
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนายกฤชะพรรณ เชยมาลัย28
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจนายวรายุทธ ซอเสวี28
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนายนิพนธ์ อิ่มศิริ27
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจนายกันตภล คล้ายหล่อ27
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยานายวีรวุฒิ แซ่ตั้ง26
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์นายทวีพร บุญนาค26
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจนายคณากร ไชยากรกิจ26
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินจิรัสย์ กระจังทอง24
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจนายกานต์ หิรัญเกตุ24
วิทยาลัยศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนางสาวนิชากร เนาวโอภาส24
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ (รามอินทรา)นายประสาน ศิริศิลป์24
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยานายชัยสิทธิ์ สถิตย์มีสินเจริญ22
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคน.ส.ตรีศิริ สุรเกษมศานต์22
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยนางสาวฐานิตา จุลพัฒน์22
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลนายพัฒทนพงษ์ พูนพะเนา22
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยนางสาวสุดา แก้วมีศรี21
วิทยาลัยอาชิวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจลัดดาวัลย์ สีวะกูล20
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามนางสาวสุรีรัตน์ เดินสันเทียะ19
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจนายตะวัน แมลงผึ้ง18
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจณัฏฐ์นญพล กลิ่นไกล18
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)น.ส.กษมพร จูจันทร์17
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยนางสาวณัฐวดี สิริพงษ์เจริญ17
วิทยาลัยศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายภานุเดช แสงสว่าง17
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามนางสาวขวัญฤทัย เฉลิมพรไพศาล14
โรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพนายพงศ์ภากร กฤดากร ณ อยุธยา12