เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กรุงเทพมหานคร พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.

วิทยาลัยชื่อสกุลครั้งที่ดีที่สุด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการศิริวัฒน์ ทันธิมา71
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการอานนท์ กลิ่นเนตร68
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการทศพล ช้างแก้ว64
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจพงษ์พันธ์ พร้อมประพันธ์54
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการชานนท์ ธานีพรรณ49
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนายนรากร ศรีโปฏก49
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนายวสันต์ ผ่องสว่าง47
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนายคมกฤษณ์ กิตติธร47
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการทัศเทพ โพธิกุล46
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายณัฐวุฒิ ประพันธ์45
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายอภิชาต เนียมแสง45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการอุทัยศรี อุทัยแสน43
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายสิทธินันท์ บริสุทธิ์42
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯนาย นาวี ไชยฤกษ์42
วิทลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายวีรพัฒน์ สมจารีย์41
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจชาญสุข ฮ้อยิ่ง39
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายธีระเดช ใบเงิน38
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายชัชพล อ่อนมาก37
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านทศพร สุขียศ37
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายวีระ ศรีหิรัญพัลลภ37
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯพงศกร มีกรงาม37
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายธีรรัตน์ ทองสุข36
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนายภัทรพงศ์ ยอดวิเศษ36
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจนายธีรศักดิ์ สอนสั่ง36
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายศรายุทธ สร้อยสวัสดิ์35
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯนายทักษิณ พงษ์ธนกฤต35
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจทักษ์ดนัย อุบลธชาติ35
โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)นายเจษฎากร มั่งชูพันธ์33
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายสิทธิศักดิ์ ลำพองพวง32
วิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)นายกฤษดา พลเสน31
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนาย ภูมิพัฒน์ มูลอุดม31
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ(ท่าพระ)นายธนุส พรมเปี่ยม30
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสยามในพระอุปถัมภ์ฯนายอนุศาสตร์ เลิศพงษ์ดี29
วิทยาเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายอัครภิสิทธิ์ บุญชาติ28
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษรัตน์บริหารธุรกิจนายบุรินทร์ ดำรงเอกมงคล28
วิทยาลัยเทคนิคบริหารกรุงเทพนาย อนุภาพ เลิศวัฒนกุลศิริ28
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปภัมถ์นายอุ้ม ใสแสง27
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนาย กฤษฎา นามบุญเรือง27
โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)นายศุภกิจ สุขสุเดช25
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายกิตติศักดิ์ ยังเจริญ24
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายพลัฏฐ์ กิตตินิรนาท22
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนางสาวสุทธิเพ็ญ จงไทย21
เทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจประภากร เปียขาว21
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนางสาวอโณทัย ด้วงสังข์20
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารนางสาวพจน์มาลย์ ระดมทอง20
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามน.ส.จิตราภรณ์ ทองกล่ำ16
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์ฯนางสาวกนก โพธิ์เตี้ย16
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์ฯนางสาวปิยะดา โตประเสริฐ15
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)น.ส.ธนันณัฐ พงษ์ชัยอินทร์15
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามน.ส.ภัทรกร สินโฉมงาม14
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนางสาวกมลพร ศรแก้ว14
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูย์บริหารธุรกิจ รามอินทรานายธนทัต ศักดิ์สุทรยาคม5