เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กรุงเทพมหานคร พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

วิทยาลัยชื่อสกุลครั้งที่ดีที่สุดเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายนพดล คุทางคะ81ทอง
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนายธนวัฒน์ มาระโย78ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการพชร บุญทอง76ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายวีระพล ศักดิ์สิริรัตนะ71ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการนายศราวุธ ขาวเกตุ66ทอง
อัสสัมชัญพาณิชยการนายกิตติ ขวัญขจิตวงศ์62ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)นายณัฐวุฒิ ล้วนลอย60ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจนายภัควัฒน์ คล่องวานิชย์60ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนายกรกฎ อาจสาริกรณ์60ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์นายพิรุฬห์ เอี้ยงแจ้ง59ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนายฮารินทร์ เบ็นโรสมัน59ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯนายธรรมรัตน์ สิงห์ประสาท59ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชการนายฐาปกรณ์ จินศิริวานิชย์58ทอง
วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯน.ส.ยโนทัย พรหมมา58ทอง
อัสสัมชัญพาณิชยการนายอัฑฒ์ วามานนท์57ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนายธรรนกร พวงสมบัติ57ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนาย สิริราช สอนสุทธิ์55ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)นายสิทธิชัย สุขสว่าง54ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกัญญาณี ใจเพ็ชร์54ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายเหมราช วุฑฒวิภาต53ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนายมณฑล ธนวลีกุล53ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎ ในพระอุปถัมภ์ฯนายพิรพัฒน์ เสนาคำ53ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายปณชัย นิยมกชกร52ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายปิยะเษก กลมกลาง52ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนางสาวภัทราพร สัจจาไชยนนท์51ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนาย อัษฎาวุธ ฉายผ่องใส51ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจนายธีรวัฒน์ แก้วพินิจ51ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนาย ชัยนรินทร์ หลักธรรม50ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจมงคล ภรหิรัญสิริ49เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนางสาวพนิดา ดำยศ49เงิน
อัสสัมชัญพาณิชยการนางสาวณัชชา เกศจุฑาลักษณ์48เงิน
จิตรลดา(สายวิชาชีพ)นายภราดา ธิอาจารย์48เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายปิยังกูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา47เงิน
วิทยาลัยเทคโลโลยีพณิชยการราชดำเนินนายนพดล พุ่มรัก47เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจนายธีระศักดิ์ นิ่มนุช47เงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ธีรศักดิ์ รอดวินิจ47เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายสุพจน์ วานิชสวัสดิ์46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายวรยศ คำลือ46เงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจนายจตุพล ตฤษณานนท์46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายกษิดศ ศิริชูทรัพย์45เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนางสาวณิชมน จิตต์พึ่งธรรม45เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนายวัชชิร โพธิ์ทอง45เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายนิวัฒน์ โสมทรัพย์43ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาณุพงศ์ มณีโชติ43ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)น.ส.ณัฐริกา จำปาเรือง42ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยปาลิตา ขาวใบไม้41ทองแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนางสาวผลิตา เลิศคณาวนิชกุล41ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์นายศุภกฤต ยาเหลี่ยม41ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย์การภาษานุสรณ์บางแคนางธนดล เล่าทรัพย์39
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)นายปิยะพล ซื่อพัฒนะพันธ์39
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์นางสาวดารารัตน์ นิ่มประดิษฐ์39
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายพลวรรธก์ วรรณสกุล38
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนางสาวมัชชุมนต์ ลันวงษา38
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์นายสมศักดิ์ อู่งามสิน38
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจนายสิริราช พุฒแซม37
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายอภิวัฒน์ เกื้อกูลเกียรติ์36
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัยนางสาววนิดา ปถพี36
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูปริญญา ปั่นพงษ์36
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจน.ส.สิริรัตน์ รื่นเพียร36
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายพงศกร เล็กสุธี35
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายกิตติธัช สุริยะ35
วิทยาลัยพณิชยการภาษานุสรณ์ บางแคน.ส.จิราภา สายแขก34
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยเบญญาภา บุญชู34
วิทยลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจนางสาวมยุริณ รังกลิ่น34
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนนางสาว ปรารถนา เหล่าโกทา33
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจนายจีระวัฒน์ วันทาดา33
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนนางสาว สุพรรณษา ภู่นา32
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจนายชาตรี ดาแหม็ง32
จิตรลดา (สายวิชาชีพ)นายกรัณย์กฤษณ์ ร่มโพธิโชติกา31
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจศิริพร ชาวโพธิ์สระ30
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนางสาวสุทัตตา ขันแข็ง30
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นส.วราภรณ์ ตรีภพ30
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลนายนราธิป เนื่องไชยยศ29
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์สิรดนัย เชยชม29
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจนายอภิพร แซ่อี่28
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาน.ส.ชชิรา ม่วงศรี27
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายมนัสโชค ใจเอื้อ27
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจนางสาวมณีรัตน์ ภูมรินทร์27
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจน.ส.ณัฑฐา ระวีวงศ์27
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลนายศรัณย์ รุ่งเรือง26
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยนางสาวรัชติญา กรานแหยม26
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพนางสาวดวงพร จั่นขั้ว26
วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจธีรวุฒิ สุขสวิง26
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชบริหารธุรกิจนายสิทธิพันธ์ เวอร์เสมย์26
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพีลผลนายชัชวาลย์ หนันเรือง24
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ปัณณวัฒน์ สุทธิพล24
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบุญชู รุ่งอภิพนมเนตร24
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคนายธีรภัทร บัวสมบูรณ์23
วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจสุธนวา หมวดสันเทียะ23
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธรุกิจนายธนาดล วัดน้อย23
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์นายวิศรุต ยุทธกรดลชัย21
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนางสาวนิลประภา สุทธิศรานันท์21
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนนาย ปภังกร ณ ลำพูน18
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ธนพงศ์ จิรัฐติกาลนนท์18
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจนางสาว วรรณิสา พันแสน18
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจนายสุทธิชัย ขวบสันเทียะ11
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจนายอธิคม มะลิซ้อน11
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจนายปฏิภาณ ผงสันเทียะ10
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจธัญญา ใจแก้ว9
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการธนทัต หมกเมืองแล้ง8
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาน.ส.รุ่งอรุณ กุยขุนทด2
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายเดชาวัต ทรัพย์คง0