เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กรุงเทพมหานคร พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.

วิทยาลัยชื่อสกุลครั้งที่ดีที่สุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการไอศูรย์ ศรีคำ96
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการนายศิริชัย นาคสีเมฆ80
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายปิยะพนธ์ เรืองศรี77
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)นายณัฐพล บุญนาม74
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกิตติศักดิ์ เกตุหอม72
จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจสิทธิกร แซ่อึ้ง70
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายวรกันต์ ฟองไพบูลย์63
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการอติชาต ทรัพย์ประวัติ63
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายชนะพล เที่ยงยุติ61
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายชัยณรงค์ เจิดจรัสสี60
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายนิวัฒน์ คำภีระ58
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพนาย พงษ์ดนัย กันสาร54
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจบวรทัต คชวรรณ54
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์นายปริญญา ธนกิจบริบูรณ์53
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจนาย เกศทอง อิ่มละมัย52
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการวาสนา แซ่เตียว51
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายทรงพล ถวิลศักดิ์50
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซียนายเมทนี แซ่เฮง50
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารธุรกิจนางสาวดวงดาว ทองแจ่ม49
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายศุภชัย ธรรมศักดิ์49
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนายตุลย์สม จันทร์พวง49
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินนายนพรัตน์ ไชยวัฒน์48
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพวัฒนา ศรีหมอก48
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนายธนสาร โน๊ตชัยยา48
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนางสาวปวีณา จูงวงษ์สุข47
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายอภิชาติ ตังละแม47
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ (ท่าพระ)นายชัยพัฒน์ พัทยาอารยา47
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจนายอมรวิทย์ รัชตะแพรวพรรณ46
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายปุณยวัจน์ พานทอง45
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนายเมธาสิทธิ์ สีทอง45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมฯนาย ศราวัฒน์ เดชนะ45
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจนางสาววันดี เจริญเลิศยศ44
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายกรวิชญ์ เนื้อเย็น44
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)นายณัฐพงศ์ รัศมิทัต44
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจนางสาวชไมพร ฟางทสวัสดิ์43
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ในพระอุปถัมภ์ฯนายสัมฤทธิ์ คงมั่นประกายกิจ43
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)นายชนน คุ้มมะณี42
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจนายอรรคพล ส่งเสริม40
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมฯนายพงศธร ขาวมานิตย์39
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายภาณุเดช เกตอามอญ38
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรานายกสิกร ชูชาติ38
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนางสาวศริณญาภ์ เบญจศิริพงษ์38
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจSBACนางสาวภัณฑิรา หลำพงษ์37
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนายกฤติเดช วิโรจภัทราสุข33
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านนายอนุชา ฉิมน้อย32
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์นายสมศักดิ์ อู่งามสิน31
วิทยาลัยเทคนิคศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนายยุทธนา สัตจเขต30
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรานายกชกร นารุ่งเรือง27
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจนายบวร เตาแก้ว25
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจนายพงษ์ดนัย ยงบรรทม24
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์นายศักดิ์พล ลักษณะวิมล23
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)น.ส.ศิลาณี ขันทอง23
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์นางสาววิภา เที่ยงตรง22
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรานายอภิวุฒิ นพคุณ21
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์นางสาวทันสมัย วระโงน21
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)น.ส.อรทัย พิมพ์ผึ้ง19
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารธุรกิจนางสาวภัทราภรณ์ สีพาไชย17
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรานางสาวปารีณา ใจธรรม13
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจนายสุรเดช ขันธ์คู่3