เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กลุ่มภาคกลาง พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. ม.6

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

ภาคกลาง: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค. 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.  ม.6

ชื่อโรงเรียนชื่อสกุลคะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรีนายณัฐวุฒิรอดมี57ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นางสาวเกตุแก้วสุพัฒนานนท์56ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรีนางสาวเบญจมาภรณ์พงษ์วิจิตร48ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจนางสาวสุดารัตน์ไชยปลัด35-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนางสาวสิริรัตน์ใจบุญ30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนายคมกฤตย์วีระยุทธศิลป์28-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนางสาวประกายรุ้งขำพวง25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนางสาวสมจินต์ยงบรรทม24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนางสาวจิราวรรณมาตา21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนางสาวกชกรคำสาริกา19-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนางสาวประกายดาวกะเปาะน้อย19-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานางสาวภัทรธิดาแก้วแจ่มใส18-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนางสาวภัสราภรณ์เจนการ16-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนางสาวขวัญชนกน้ำวน10-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนายประวิทย์ภูษาแก้ว0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานางสาวพนิดาคุณไท0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานางสาวศิริรัตน์คำจันทร์0-