เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กลุ่มภาคกลาง พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

ภาคกลาง: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค. 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

ชื่อโรงเรียนชื่อ-นามสกุล คะแนนเหรียญ
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจนายสุวัชร์ธนินน้อยอินทร์50เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจนายพงศภัคแจ่มอ้น48ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีนางสาวณัฐนรีบุสม์ศรีทรา48ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาทนายพีรยุทธ์พันธ์วงศ์ราช47ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจนายสิทธิพัฒน์อุทธา45ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจนายพิพัฒน์เตชะบูรณเทพาภรณ์44-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายภูเบศเที่ยงตรง44-
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนายอธิศหวังโภคา43-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายสุทธิศักดิ์บุญผาสุก43-
โรงเรียนพณิชยการหัวหินนายตรีภพคงปราณ42-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรีนางสาวศินันทานรัญรักษ์42-
โรงเรียนนาคประสิทธิ์นายศุภลักษณ์เหมือนแก41-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจนายณัฐวุฒิวรรณชัย41-
โรงเรียนนาคประสิทธิ์นายชลดรงค์ลิ้มรักษา40-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายกฤษทองทองยู40-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์นายชิษณุพงศ์จันทกิจ40-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายธนกรสาลี39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยานายธานุวัฒน์สกุลศร39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนายนวพรรษแป้นจันทร์39-
โรงเรียนนาคประสิทธิ์นายสุกฤษฏิ์ดีสุกใส38-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจนายขจรศักดิ์นาน่วม38-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานายสิทธิราชพิมล37-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนายณัทกรอุดมถิรชัย37-
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจนายภูวดลแสงวิมล36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายปณชัยเปรมศิริสกุล36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นายฐิตินันท์เฉลิมโชควิจิตร36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนายทวีศักดิ์อิ่มมหจินดา36-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนายวีระเดชเดชอนงค์36-
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจนายภูสิทธิไม้เท้าทิพย์35-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานายณรงค์ธรรมพรโชคชัย35-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายมนตรีปัตเสติ34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการนางสาวศุภากรไผ่โสภา34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจนางสาวภัทรสุดาพยัคฆพล34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยานางสาววรัญญาศิริภักดี33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยานายนิธิกานต์จารุโยธิน33-
โรงเรียนเกริกวิทยาลัยนายวรวิชเลิศวุฒิวงศา32-
โรงเรียนพณิชยการหัวหินนายปฏิภาณสิงคารวงศ์32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจนายวงศกรภานุมาศ32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นางสาวสุดารัตน์มาลี31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนางสาวกฤตกนกคลังน้ำคู้31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจนายคุณากรพยัคฆันตร์30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการนางสาวอลิศราชฎาทอง30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชนายทรงวุฒิศิริสัมฤทธิ์30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (เอ็น-เทค)นายกิตติมาธิดา30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานายศุภธาเลี้ยงบุญญพันธ์30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนายศรันย์ดิษฐรักษ์30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายประวีณชัยเจริญ29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวสุมิตตราตันติวุฒิ29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีนายธนพัตศักดิ์เสมอพรหม29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนางสาวบุษรินทร์สุดสัตย์29-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีนายพงษ์ธนาจิวรุ่งไพศาล29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนางสาวพนิดาศรีแสง28-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนายสรวิศวงษ์หงษ์28-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานายแก้วขวัญวัชรเนตร28-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายวันจักรชัยโสตถิ28-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายนิธิวุฒินพรัตน์28-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนายธนธรณ์แก้วแจ่ม28-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนายสรธรศรีวิลัย28-
โรงเรียนพณิชยการหัวหินนายทรงประทานแท่นแก้ว27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายชนาธิปกลิ่นสุหร่าย27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวซาลีนาทองแท้27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนายณัฐวัฒน์อินทรสว่าง27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์นายอานนท์บุญคง27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนายพนาทรัพย์เจริญ27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจนายติณดิษฐ์กองสิน27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวศิริพรรักสอาด27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวดวงพรวงษ์ษา27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการนางสาวสิริลักษณ์รุ่งเรือง27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจนายวรายุสเชียวชาญ27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาววิลาวัลย์พันธ์เพียร26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนายสกุลแซ่ลี้25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกนายศุภโชคม้ามไธสง25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานายกิตติชัยกลัดแก้ว25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจนายพิทักษ์เพิ่มพูล25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจนายรณชัยสาพู24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังนายกีรติตั้งสุจริตชัยกุล24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนายภานรินทร์อิ่มเจริญ24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีนายสถาพรวงศ์มาก24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายกิตติพันธ์ภูวจินดา22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานายสมศักดิ์หนีกระโทก22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรนายจุลเดชสิงหพันธุ์22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์นายนายณัฐพลบัวกระสินธุ์22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจนายณัฐวัตรไชยพยวน22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจนายสุขสันต์บูรพาปิยวัฒนาพร22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานายภัทรอรรถแสงศรี22-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีนางสาวจิตรามณีศรีหิรัญ22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายวิรัตน์แม่นปืน21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจนายภูวเนศว์รัตนวิจิตร21-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีนายปิยะเยือกเย็น21-
โรงเรียนเกริกวิทยาลัยนางสาวพนัชกรเมืองฟัก20-
โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนานายประทีปเกตุบรรเทิง20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการนายชนะฉาบกิ่ง20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นายสุปรีดาสุกแก้ว20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นายธีัร์อินทกรณ์20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจนายสมภพบุณยเลขา20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนายศุภวิชญ์สิงห์ชัย20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวกาญจนาภรณ์มุ่งโตกลาง20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานางสาวพันธ์ทิภาพิมพ์พันธุ์20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)นางสาววิจิตราสังข์ทอง20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวสายธารจันทร์ศรี20-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนายอนันทวุฒิสาตร์พันธุ์20-
โรงเรียนเกริกวิทยาลัยนางสาวกนกพรกึนสี19-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทคนายสิทธิศักดิ์บุญเริก19-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวณัฐริกาให้วงศ์กุล18-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรนางสาวนชิชาสว่างนวล18-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจนายณัฐพงศ์กรุดพิศมัย18-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนางสาวปาลิดางามกษัตรา18-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรีนายชาญยุทธพิกุลทอง18-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนางสาวอนงค์นาถเขียวแก้ว17-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนางสาวสิตางค์ศรสุนันท์17-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการนางสาวศิริรัตน์ชุ่มสมบัติ17-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนายปริญญาสิงหะรา17-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนายสรวิศิษฐ์คงคา17-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีนางสาวสุพิชาไชยสิทธิ์17-
โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนานายบรรดิษฐ์ชัยประภา15-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรนายธนยศขำวิชัย15-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (เอ็น-เทค)นายอภิวัฒน์ศรีแสง15-
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังนางสาวกัลยาปานมุณี15-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองนางสาวธิดารัตน์เทียนดี15-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีนายณัฐพลปานเนตรแก้ว14-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐมนางสาวธารทิพย์สงัดศรี14-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานางสาวณิชาศิณีสุขสุเพิ่ม14-
โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนานายภิญโญป้อมทอง13-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐมนางสาวธิดาเผ่าพงศ์ษา13-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจนางสาวพรชนกมากเจริญ13-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจนางสาวพรพิมลขันธโสภา13-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีนายสายชลบ่อทอง13-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวสุชีราเณรศรี12-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกนายขจรศักดิ์มณีรุ้ง12-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวศิรินภาศิริชู12-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนายศุภชัยกองแก้ว12-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนายศราวุฒิเพชรคงทอง11-
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นายฉัตรมงคลไชโย11-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจนายกฤษดาเกดขุนทด11-
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังนางสาวอภัสราสีหานาม11-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนายณัฐพลฝั้นมงคล11-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจนางสาวชลธิชาอินกอง9-
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์นายปฏิพลลิบลับ9-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนายปรีชาพลเซี่ยงฉิน2-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจนางสาวกนกวรรณล้ำเลิศ0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนายเศรษฐกิจมีดวงจันทร์0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนางสาวอรอุมาจีนห้วยแก้ว0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาทนางสาวธนวรรณทองขาว0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจนายสุขสรรค์ดนุดิษฐ์0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นายรังสิมันต์พิไลวณิช0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนายกรดนัยวิชชากรกุล0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนางสาวปิยะธิดาติรวัฒนวานิช0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (เอ็น-เทค)นางสาวศิริรัตน์เกษนัด0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนายคุณากรอิศรพร0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองนางสาวจิรดาแจ้งสว่าง0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวสุธิดาเกิดแก้ว0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายชัชวาลย์พวงพันธ์0-