เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กลุ่มภาคกลาง พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. ม.6

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

ภาคกลาง: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค. 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส. ม.6

ที่ชื่อโรงเรียนชื่อ-นามสกุล คะแนนเหรียญ
1วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนางสาวจันทร์พรย้วยความดี30-
2วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นางสาวสุภาวัลย์รุจิเลขานนท์30-
3วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรีนางสาวจีราวรรณทำเนาว์20-
4วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรีนางสาวณัฐญาฤดีบุษกร28-
5วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนางสาวศศินพรบัวคลี่32-
6วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนางสาวสมฤทัยนามเสนา0-
7วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนางสาวสุธาลักษณ์สุวรรณละเอียด18-
8วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนางสาววราภรณ์ชมภูบุตร0-
9วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจนายนทีแซ่ตั่น19-
10วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์นายพัชรพลอนันตวงศ์16-