เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กลุ่มภาคกลาง พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

ภาคกลาง: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค. 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.

ชื่อโรงเรียนชื่อสกุลคะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายชนม์สวัสดิ์ธงศรีเจริญ51เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายรัชชานนท์สอนแสนสุข48ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนายธาดาเหมสุข44-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายชยันต์วุฒิตุลสุข43-
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นางสาวปรียานุชสุขสำอางค์40-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นายวรชัยวงศ์ศรีไทย40-
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนางสาวมาลินีทับเที่ยง38-
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นายฐิติพงศ์ผาดศรี37-
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนางสาวสรัญญาบรรจง37-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจนายอภิสิทธิ์แย้มสำรวย36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนายนรายุทธคงทอง36-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายทุนวิทย์คงศรีทอง36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายพีระีพงษ์แผนวิชิต35-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายเฉลิมชัยสังข์ยิ้ม33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนางสาวสุภาพรอดทน33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นางสาวกิตติยาพรส้มดี32-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองนายเทพชัยเข็มทอง32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนายณัฐนนท์ล้อมวลีรักษ์31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนางสาววิลาวรรณดุษฎีวนิช29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวสุชาดาแตงไทย29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวทิพย์รัตน์มงคลชัยโชติ29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนางสาวมุทิตาเปล่งสงคราม28-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการนางสาวสุภัทรชาอินทร28-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองนายอรรถชัยศรีสง่า28-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนายศุภกรแสงทอง27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนายนนทการฤทธิ์นอก27-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนางสาววิศัลษณีคำมุงคุล26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวนัฐวรรณคลองตาล25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายเกียรติศักดิ์พันธุมาศ25-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนายอนุพงศ์มีสุข25-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนายนราวิชญ์อุดมโรจน25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนายอังกริชอาริยะ24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานางสาวสุภาภรณ์ประทุมสิทธิ์24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายชาญพิสิษฐ์แก้วโพนงาม23-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายณัฐวุฒิฉัตรมิ่งขวัญ23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวเปรมจิตจันทรา22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาทนางสาวธนวรรณทองขาว21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนายกฤตนัยไทรนิ่มนวล20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายศักดิ์อนันต์บุญถนอม17-
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนางสาวชนนิกานต์แตงไทย15-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจนางสาวกนกพรพรหมประเสริฐ14-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีนางสาวพรพิมลไผ่แสวง14-
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนายสุรศักดิ์เอี้ยงชะอุ่ม13-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนายณัฐพลหอยศรีจันทร์11-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนายศักดิ์สิทธิ์มีเสงี่ยม10-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวสุกัญญามั่นคง8-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวกนิษฐาคีรีบุตร7-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีนางสาวสุจิราพรสุทธิประภา2-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายณัฐวุฒิฟักแย้ม0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีนายวุธศีลเลิศศิวเวท0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนายธีรยุทธสุขเกษม0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนายจักรกฤษณ์ชาลีรักษ์0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนายวุตติภัทรจันทระคูณ0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวขวัญมาเฉยดิษฐ-