เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กลุ่มภาคกลาง พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

กลุ่มภาคกลาง: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค. 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

ชื่อโรงเรียนชื่อสกุลคะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจนายกฤตวัฒน์สุมะนังกุล84ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายพรหมพจน์บุญญสิทธิ์71ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายภานุวัฒน์ยอดมณี66ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นางสาวธมลวรรณกิตติเบญจกูล65ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนายกัณฑ์อิ่มบูรณาประวัติ65ทอง
โรงเรียนพณิชยการหัวหินนายวันเฉลิมจันทร์เพ็ชร62ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนางสาวทิวาภรณ์วงค์แก้ว61ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจนายเจษฎาจรัสคทาชัย60ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจนายศุภกรณ์ก่อเกิด59ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายชัยวุฒิคุปต์อัครภิญโญ57ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (เอ็น-เทค)นายศิริภูมิช่างไม้56ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนายธนัชเหลืองวรา55ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (เอ็น-เทค)นายธนูศิลป์เลิศ55ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจนายโชคชัยเปาอินทร์53ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจนายชยากรยงวิสุทธิ์52ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนางสาวชฎานุชนาทะคำ52ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนายธีระยุทธบุญชู51ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายปฏิภาณทุมมานนท์51ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนางสาวศิรประภาเปรมชาวนา51ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานายอัครพนธ์นาคนิยม51ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนายชาญชลเจริญสุข50ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชนางสาวรัตนาภรณ์อินทรักษาทรัพย์49เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนายธนภัทเบญจธนธรณ์49เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจนายวงศกรต้นทุน49เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นายชัยภัทรหวังพิชิตชัย47เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวณัชพรขุนพิทักษ์47เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการนางสาวนุสบาเขียนประสิทธิ์47เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีนายธาดาพงษ์ชุมเมือง47เงิน
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจนายชาญชัยช้างเผือก46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายพิสิษฐ์วัฒนานุกิจ46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีนายวราพลเค้าโนนคร้อ46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นางสาวกฤษณาฝั่งนธี46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจนายปฏิภาณศรีทองดี46เงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีนายภูวเดชแสนเมือง46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)นายธนาธรกองดวง44ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนายมงคลฉัตรสถิตยะบุตร43ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการนายธีรภัทรจันทนา43ทองแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนายพีรพลพัชรวิโรจน์สกุล43ทองแดง
โรงเรียนพณิชยการฉะเชิงเทรานายกฤตชกรเลี้ยงวงษ์42ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนางสาวนันทพรโคตรท่าแก42ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนางสาวสุภัทตราสุขสดมภ์42ทองแดง
โรงเรียนนาคประสิทธิ์นายเศรษฐวิชญโมบัณฑิตย์41ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนายรัฐชนนเต่าสุวรรณ์41ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนางสาวณัฐณิชาเกิดศรี41ทองแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์นายกิตติกานต์ชดประสิทธิ์41ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกนายณัฐพลเกตุปราชญ์40ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจนายเด่นชัยศรีบัณฑิตบวร39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานายกฤตโชคขันธกมล39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจนายฤทธิเกียรติพลฤทธิ์39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนายศุภชัยขันอาสา39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานายจักรทิพย์ วิลลี่ลินด์เนอร์39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชนายสัมพันธ์หนูหลำ38-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายปกรณ์จันทร์เเจ้ง38-
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจนางสาวนิธิตาพลายละหาร37-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายเจษฎาสิงห์มาเจริญ37-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีนายธนากรพงษ์ทอง37-
โรงเรียนพณิชยการหัวหินนายทศพรอ่อนแก้ว36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายเนติพงษ์พลวงศ์ษา36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจนายเจษฎาตันฐิตารักษ์36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์นางสาวเพ็ญนภาโถแก้ว36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวกุลสตรีปิติการ36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานายคุณานนท์ช้างทอง36-
โรงเรียนเกริกวิทยาลัยนางสาวณัฎฐ์นรีไชยสวัสดิ์35-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจนายชินกรอินทะไชย35-
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนายธนวัฒน์พรเปี่ยมศักดิ์34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจนายณัฐนนท์สะอาดวงศ์34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจนายปริภัทรปุริมาตร์34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจนายภัทรภณจั่นทอง34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจนางสาวกนกวรรณมูลวิจิตร์33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนางสาวญาณิศาหิงคานนท์33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานายศุภกฤตต๊ะยวน33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีนายสมศักดิ์แซ่เถา33-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนายฐากูรฉิมสำอางค์33-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการนายศิริราชสุขนิล32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนางสาวศิรดามาตย์นอก32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจนางสาวอรุณรัตน์สร้อยบวบ32-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)นายพีระยุทธรอดประพันธ์31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการนายรัชชานนท์ทองใบ31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทคนายโอฬารตั้งใจ31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกนางสาวตวงทองอิ่มด้วยสุข31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยานายสนธยาแก้วประเสริฐ31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนางสาวมะนิลามาเยอะ31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนายกฤษณะนุชเกษม31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนายภูมิพัฒน์ชนะมินทร์31-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายปราโมทย์อินทร์งาม30-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายจิรายุเพ็งพันธ์30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการนายภาคภูมิพิลาสุข29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจนางสาวเด่นนารีทองเอม29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนายรุ่งอรุณบุญประเสริฐ29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานายพุทธิชัยชินนาหอม29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจนายคมกิจม่วงกาศ28-
โรงเรียนเกริกวิทยาลัยนางสาวนิสารัตน์รักท้วม27-
โรงเรียนนาคประสิทธิ์นางสาวกันยาภุมรินทร์27-
โรงเรียนพณิชยการหัวหินนายญาชกานต์ตันติศรีสุข27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนางสาวทักษอรจันทร์หอม27-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองนางสาวสโรชาบรรเลงพิน27-
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจนายพจน์พงศ์สายทอง26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทคนายฮิโรชิซึด้า26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรนางสาวสุกานดาบุญฤทธิ์26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการนางสาววิมลธรยองใย26-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนายธรรมรัตน์แซ่โง้ว26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์นางสาวโสรยาบัวกระสินธุ์25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจนางสาวสุพัตรามีลา25-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจนายธนพลลับโกษา25-
โรงเรียนนาคประสิทธิ์นางสาวพิริษาบุตรตะวงศ์24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนายธนบูลย์ธรรมโกรัง24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนายสิทธิศักดิ์วีระสมวงศ์24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวปวีณาโหมดแจ่ม24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรนางสาวพัชนิดาประจิตร24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นางสาวจิราพรอนันทสุข24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนางสาวพัชราพานทอง24-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองนางสาวกนกวรรณเกิดมณี24-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนายศิวกรสืบประดิษฐ์24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนางสาวมณีนุชวงษ์เพ็ชร23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐมนางสาวทิวาวัลย์ด้วงลา23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวอารีรัตน์ขันแข็ง23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกนางสาวมาลินีศรีประเสริฐ23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนางสาวนิลลดาจิตรัตน์22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนางสาวจริญญาเยียวยา22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจนางสาววีรวรรณสนโตแจ้ง22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์นางสาวณัฐฑริกาชมอินทร์22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)นางสาวสริญญาอุทสาร22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจนางสาวนัทติกานบุญชู22-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีนางสาวอารีวรรณช่างสลัก22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจนายชัชวาลเนื่องนิยม21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีนายพัสกรรุ่งเรือง20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนางสาวสุวิมลเพ็งมณี20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวจรัสศรีโมกสีลา20-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรนายนธีธรดวงกระโทก19-
โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนานายดุษิตด่านพิมาย18-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจนางสาวณัชชาประภานนท์18-
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังนางสาวนัฐกานต์แสงเพลิง18-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรีนางสาวภคินีสุดถิ่น18-
โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนานางสาวดวงเดือนจำเนียรไพร17-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีนางสาวสายพิณมิรัตนไพร17-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจนายมณฑวิตย์กุลวิจิตรรังสี16-
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังนางสาววรรณภาแซ่ล้อ16-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนายทรงพลพึ่งตาล15-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานางสาวสุมิตราบรรลังก์14-
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นายพรพินิตปัญญาวุธานนท์14-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวเสาวรสงิ้วเรือง14-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยานายนัฐพงษ์สว่างทิตย์13-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนายปัญญาปานแจ่ม13-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีนายธนพัตศักดิ์เสมอพรหม12-
โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนานายณัฐวรสุขจรรยา11-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนางสาวสุธิดาทัฬหวรงค์11-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยานางสาวธนัชญาญาสาลี10-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชนายวิสิษฏ์พูลสวัสดิ์9-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจนางสาวภิรมย์สุรางค์นะราช6-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานางสาวอารยาหมื่นหาวงษ์2-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีนายพลาธิปเสียงสังข์1-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐมนางสาวสายพิณสะสมทรัพย์0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทคนายพัฒนาราศรีรัตนะ0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนายชนะกุลโค้วพินิจชัย0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนายกวินประจงจัด0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนายสรุศักดิ์เฟืองวงษ์0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจนางสาวกมลวรรณทองผิว0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (เอ็น-เทค)นางสาวกัญญาณัฐวงษ์สามารถ0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังนางสาวชไมพรเจริญสุข0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานางสาวสุกัญญาเอี่ยมสวัสดิ์0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีนายสรศักดิ์ปาสองห้อง0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายอลังการสันโดษ0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนางสาวสุทธิชาจินดาแจ้ง0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนางสาวสกุณาพลนำ0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรีนายธวัชชัยบุรีวงษ์0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีนางสาวธัญวรัตม์รักษาศิลป์0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรนางสาวชนากานต์ปรีกราน-
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนางสาวณัชชาสุริการ-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวเสาวภาสาระสิงห์-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรนางสาวพัชนิดาประจิตร-
-
โรงเรียนเกริกวิทยาลัยนายพรเทพเหิกขุนทด--
โรงเรียนพณิชยการฉะเชิงเทรานางสาวปัทมาเสาวกุล--
วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจนางสาวธันย์ชนกอนุมาตย์--
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาทนายบัณฑิตมารศรี--