เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 กลุ่มภาคกลาง พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

กลุ่มภาคกลาง: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค. 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.

ชื่อโรงเรียนชื่อสกุลคะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรีนางสาวนิภาโหมดสวน60ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนายศรณรงค์ตันจตุรพิธพร60ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจนายณัฐกานต์ช่อผกา60ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองนายจิรัฏฐ์เรืองฤทธิ์54ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจนายทรงสิทธิ์สวรรณประเสริฐ52ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนายนพรุจแก้วเกิด51ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจนายปณิธานเอมโกวิทย์48เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีนางสาววีนัสตุรงค์เรือง47เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนางสาวรัตนาภรณ์วันสวัสดิ์46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนางสาวสุภาภรณ์ชาวนาฝ้าย46เงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีนายณรงค์บุญปลูก46เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายสุเชษฐเติบโต45เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายนัฐวุฒิชาญเชี่ยว44ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายจีรพัชร์ชัยเจริญ44ทองแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองนางสาวไอสยาปรีชาเวทย์44ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายมนตรีตันอี๋42ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรีนางสาวรัตติกาลพระจันทร์ศรี42ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายพิพัฒน์อ้นเงิน41ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนางสาวปิยวรรณนิลประดิษฐ์39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนายภากรทองประยูร39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจนายวัชรินทร์น้องดี39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนางสาวธนพินท์เฮงมีสวัสดิ์39-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นายวรพลดีใจ38-
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรีนางสาวทิพกฤตาสมจิตร์38-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวสุดาพรสุขใจดี37-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการนายศุภกรสุขเจริญ37-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายสิทธิศักดิ์นาคมอญ36-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานายณรงค์ชัยทำการดี36-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนางสาวเมษณีบุญยศ35-
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชานางสาวอรยาดิษบรรจง34-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนางสาวธัญลักษณ์เอี่ยมจรัส33-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนางสาวศิรินภาตันถาวร30-
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนางสาวนฤมลเจริญสุข29-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนางสาวภัทราภรณ์เย็นใจ29-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนางสาวพิมลวรรณคงกำไร29-
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจนางสาวสุวรรณรัตน์อาบสุวรรณ์28-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีนายมรุเดชสิริจารุเดช28-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีนายปิยะชัยเรืองอุไร28-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวมณฑิตายิ้มหริ่ม27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นายสถาพรจิตชัยภูมิ27-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางสาวเยาวลักษณ์ดาบเชื้อ26-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจนายสุวินัยแสงวิจิตร24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานางสาวสุรีย์วรรณพูลสุวรรณ24-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนางสาวธนาพรเพชรรัตน์23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนายวศินขุนแสน23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (เอ็น-เทค)นางสาวรัตนาภรณ์ประไพภูมิ23-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีนางสาววิไลลักษณ์มุ่งดี23-
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการนางสาวสุกัญญาสิงห์เหิน22-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนางสาวชื่นกมลธนูทอง22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาทนายธนพลศรีลำปาง22-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจนายวีรชาติชัยมงคล21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (เอ็น-เทค)นางสาววิลาวรรณขันทอง21-
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นายกิตติศักดิ์แก้วขุนทด18-
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนายธนภัทรพลอยเพ็ชร์16-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาวลักษณาพงษ์โมลา14-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (เอ็น-เทค)นางสาวชนิกานต์คงคา12-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานายจตุเทพเสือป่า11-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนายอะชิระเกตุเนต11-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีนางสาวลินินเวรุตัง11-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจนางสาวสุธาทิพย์มีพรบูชา1-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจนายทนงบุญเพลิง0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจนายณัฐพงศ์พ่วงสมบัติ0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจนางสาวพัชราพันธสา0-
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงนางสาววิภารัตน์ล่ำสัน0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรีนางสาวสุดารัตน์สุทธิพงษ์0-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีนายชนัญญูอินทร์ขลิบ0-