เลือกหน้า
ถ้ามีห้องเรียนมากกว่า 1 ห้อง แล้วแบ่งห้องกันด้วย ip

ถ้ามีห้องเรียนมากกว่า 1 ห้อง แล้วแบ่งห้องกันด้วย ip

มีบางกรณีที่บางวิทยาลัยจะมีห้องเรียนมากกว่าหนึ่งห้อง แต่ว่าห้องเรียนมี network เชื่อถึงกัน แล้วแบ่งแยกแต่ละห้องกันด้วย ip เราก็สามารถจะสร้าง pimserver ให้เป็นหลาย ip ได้ โดย fix ip ให้ตรงกับห้องนั้นๆ แล้วสร้างหลาย shortcut ที่จะ fix ip ให้ เครื่องแม่ Fix IP Address...
การติดตั้ง MySQL ด้วย MySQL Installer for Windows

การติดตั้ง MySQL ด้วย MySQL Installer for Windows

ก่อนทำการติดตั้ง ในกรณีที่ใช้ Windows 7 8 หรือ 10 ที่เป็น Windows 32 หรือ 64 bits ก่อนติดตั้ง pimserver เพื่อใช้โปรแกรม “พิมพ์สัมผัส” หรือ “สอบพิมพ์สัมผัส” จะต้องลง MySQL ล่าสุด  และเครื่องของงท่านจะต้องลง Software ดังต่อไปนี้ก่อนที่จะลง MySQL...